เมนูหลัก

CE.448CONSTRUCTION SUPERVISION
วย.448การควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.327
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การตรวจสอบงานก่อสร้าง ได้แก่ หมวดงานโครงสร้าง อาทิ เสาเข็ม ฐานราก คาน เสา พื้น (ระบบพื้นอัดแรง/ระบบพื้นไร้คาน) โครงหลังคา หมวดงานสถาปัตยกรรม อาทิ งานกระเบื้อง สี วงกบประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน หมวดงานระบบไฟฟ้า หมวดงานสุขาภิบาล หมวดงานเครื่องกล และอื่นๆ
การเขียนรายงานสรุปผลการตรวจสอบ ศึกษาหลักการและปฏิบัติการฝึกฝีมือเบื้องต้นในด้านงานก่อสร้าง การใช้เครื่องมือวิธีการปฏิบัติงานในงานก่อสร้าง เช่น งานก่ออิฐฉาบปูนชนิดต่างๆ งานปูกระเบื้องแบบต่างๆ งานไฟฟ้าเบื้องต้น ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือต่างๆ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต