เมนูหลัก

AR.417CONSTRUCTION DRAWING 3
สถ.417เขียนแบบก่อสร้าง 3
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต2 (1-3-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.318
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
สอบได้วิชา AR. 318 CONSTRUCTION DRAWING 2
เขียนแบบก่อสร้างตามมาตราฐานงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมของอาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง หรืออาคารพิเศษอื่นๆ ให้สอดคล้องกับวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม 5 และวิชาวัสดุและวิธีการก่อสร้าง 4


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต