เมนูหลัก

AR.501ARCHITECTURAL DESIGN 7
สถ.501ออกแบบสถาปัตยกรรม 7
สังกัดสถาปัตยกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์
หน่วยกิต5 (2-8-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: AR.402
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ศึกษาปัญหาทางด้านสถาปัตยกรรมที่มีขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น โดยเน้นปัญหาทางด้านประโยชน์ใช้สอยทางสังคมและเศรษฐกิจที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนขึ้น การวิเคราะห์โครงการและการออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนและปัญหาการวางผังบริเวณขนาดใหญ่ ซึ่งเกี่ยวพันกับเทคโนโลยีสภาพแวดล้อม
รวมทั้งทำรายงานเสนอ
วิชาบังคับก่อน; สอบได้วิชา AR.402 ARCHITECTURE DESIGN 6

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต