เมนูหลัก

GS 1000ACADEMIC ENGLISH FOR GRADUATE STUDIES
บว 1000ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ฝึกอ่านบทความทางวิชาการและวิชาชีพ ฝึกการเขียนข้อเสนอบทคัดย่องานวิจัย ข้อเสนอโครงงานวิจัย และสรุปผลงานสัมมนา ใช้ทักษะทั้งสี่ด้านของภาษาอังกฤษ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในระดับขั้นพื้นฐานที่สำคัญในชีวิตประจำวัน ระดับกลาง และระดับสูง

Practice reading academic and professional articles. Work on writing research abstracts, proposals and proceedings. Use the four skills of the English language-listening, speaking, reading and writing at the basic (survival),
intermediate and advanced levels.
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต