เมนูหลัก

HRM4348ENVIRONMENTAL-FRIENDLY HOTEL MANAGEMENT
จรภ4348การจัดการโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.09:00-12:00R.C 1072C523W 
  อ.13:00-16:00R.C 1072C      
อาจารย์: อาจารย์ยุวเรศ มาซอรี
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-2-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.429 
Course Description
แนวคิด ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมที่มีต่ออุตสาหกรรมบริการ ปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลภาวะ การจัดการมลภาวะเสียง น้ำเสีย ขยะและอื่น ๆ แนวทางการควบคุมการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ผลกระทบของอุตสาหกรรมบริการต่อสิ่งแวดล้อมและแนวทางการแก้ปัญหา
การอนุรักษ์พลังงาน มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐานโรงแรมใบไม้สีเขียว องค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมบริการ


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต