เมนูหลัก

HRM4351COMMUNITY-BASED HOTEL MANAGEMENT
จรภ4351การจัดการโรงแรมชุมชน
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R22172C514W 
  จ.13:00-16:00R22172C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี5-1-4
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.436 
  340 จ.09:00-12:00R22172C1596W 
  จ.13:00-16:00R22172C      
อาจารย์: อาจารย์ขวัญข้าว พูลเพิ่ม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี15-9-6
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: =HM.436 
Course Description
ความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจที่พักแรมในชุมชน แนวคิดทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานด้านที่พักแรมนักท่องเที่ยว ผลกระทบ แนวโน้มของธุรกิจที่พักแรมในอนาคต
การจัดการที่พักแรมแบบโฮมสเตย์โดยให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามาบริหารจัดการด้วยตนเอง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต