เมนูหลัก

HRM4352ARTIFICIAL ARTS IN HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
จรภ4352ศิลปะประดิษฐ์สำหรับงานโรงแรมและภัตตาคาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2565
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ประเภท รูปแบบงานศิลปะประดิษฐ์ งานหัตถกรรมในโรงแรม การออกแบบและสร้างสรรค์ศิลปะประดิษฐ์ในโรงแรม หลักการและแนวทางการปฏิบัติงานศิลปะประดิษฐ์และงานหัตถกรรม งานแกะสลักผักผลไม้และน้ำแข็ง งานดอกไม้และใบตอง
การตกแต่งโต๊ะอาหารโดยใช้ผ้า การตกแต่งสถานที่ด้วยงานศิลปะประดิษฐ์และงานหัตถกรรม


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต