เมนูหลัก

EN2402LISTENING AND SPEAKING ENGLISH FOR HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS
ภอ2402การฟังและพูดภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  340 จ.09:00-10:00R2242M2C1037W 
อาจารย์: A.VIVEK BALLABH
สอบปลายภาค:
Course Description
การฟัง และการพูดภาษาอังกฤษทั้งที่เป็นแบบแผนและไม่เป็นแบบแผนในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและภัตตาคาร เพื่อให้มีพัฒนาการทักษะการฟังและการพูดมากขึ้นหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต