เมนูหลัก

PA.5105ORGANIZATION AND MODERN MANAGEMENT
รป.5105องค์การและการจัดการสมัยใหม่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ปริญญาโท
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  510 อา.08:00-19:0016061C40355W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ประเสริฐศรี
สอบปลายภาค:
Course Description
แนวคิด ทฤษฎี หลักการและเทคนิคขององค์การและการจัดการ ระบบและกระบวนการพลวัตรต่อการจัดการสมัยใหม่ บทบาทของ นักบริหาร การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปัจจัยแวดล้อม
การจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและเทคโนโลยี บทบาทของผู้นำ การสร้างวัฒนธรรมองค์การ การกำหนดยุทธศาสตร์เชิงรุกในระดับมหภาคและจุลภาค การรับมือกับการเปลี่ยนแปลง


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต