เมนูหลัก

EM.5103ADVANCED OPERATIONS MANAGEMENT
วศ.5103การจัดการการปฏิบัติการขั้นสูง
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
บริบทของการปฏิบัติการ กลยุทธ์การดำเนินงานไปจนถึงการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ กลยุทธ์การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้ประสบความสำเร็จ
การจัดการระบบการผลิตขั้นสูงและใช้เครือข่ายทรัพยากรภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันไปจนถึงการจัดการระบบการผลิต
เพื่อให้ตรงกับอุปสงค์และอุปทานในซัพพลายเชนมากที่สุด วิธีการและกระบวนใหม่ ๆ ในการสร้างและเปลี่ยนแปลงธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี
การวิเคราะห์การหาค่าที่ดีที่สุดเพื่อการตัดสินใจด้วยโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยรวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาตัวอย่าง
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต