เมนูหลัก

EM.5106MODERN FINANCIAL MANAGEMENT
วศ.5106การจัดการการเงินสมัยใหม่
สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย, วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการจัดการการเงิน หน้าที่ บทบาท และความสำคัญของการจัดการการเงินในองค์การธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางการเงิน การวิเคราะห์และการวางแผนทางการเงิน ตลาดเงินและตลาดทุน การประเมินค่าของหลักทรัพย์ การตัดสินใจจ่ายลงทุนระยะยาว
การตัดสินใจทางการเงินระยะยาว การตัดสินใจทางการเงินระยะสั้น และนโยบายเงินปันผล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ ฟินเทค (Fin Tech) บล็อกเชน (Blockchain) กระบะทราย (Regulatory Sandbox) เป็นต้น รวมถึง
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการวิเคราะห์และตัดสินใจ การวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ปัญหาด้านการจัดการการเงินสมัยใหม่จากกรณีศึกษาตัวอย่าง

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต