เมนูหลัก

CE.211HYDRAULICS
วย.211ชลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.201 หรือ
CE.221 หรือ
CE.113
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
คุณสมบัติของของไหล สมดุลของของไหลที่อยู่นิ่ง นิยามและวิธีการการวิเคราะห์การไหล ความต่อเนื่อง สมการโมเมนตัมและพลังงานสำหรับปริมาตรควบคุมจำกัด ความสัมพันธ์ของความเค้น ความเครียด ของของไหลแบบนิวตเนียน สมการของความต่อเนื่องและการเคลื่อนที่ การวิเคราะห์มิติและ
ความคล้ายทางพลศาสตร์ สมการชั้นขอบเขต การไหลในท่อ เครื่องจักรกลกังหัน (การไหลแบบเปลี่ยนแปลงตามเวลา) การไหลในทางน้ำเปิด การไหลแบบคงที่และไม่คงที่ การไหลแบบเปลี่ยนแปลงช้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต