เมนูหลัก

CE.307WATER SUPPLY AND SANITARY ENGINEERING
วย.307วิศวกรรมการประปาและสุขาภิบาล
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.205 หรือ
CE.210 หรือ
CE.211
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  820 อา.18:00-21:00R4108A4C20020M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวรรณ เกษมทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
20-0-20
สอบปลายภาค:
Course Description
แหล่งของน้ำดิบสำหรับการผลิตน้ำประปา คุณภาพและปริมาตรของน้ำ การคาดคะเนปริมารการใช้น้ำของประชากร ระบบการผลิตและสั่งจ่ายน้ำประปา ระบบท่อประปาในอาคาร การวิเคราะหืปริมารน้ำใช้และน้ำฝนของท่อระบายน้ำทิ้ง การออกแบบท่อระบายน้ำทิ้งและน้ำฝน การบำบัดน้ำเสียจาก
บ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรม การสร้างตะกอน การก่อตะกอน การตกตะกอน การกรอง การฆ่าเชื้อโรค การลดความกระด้าง การกำจัดเหล็ก การกำจัดรสและกลิ่น


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต