เมนูหลัก

CE.311SOIL MECHANICS
วย.311ปฐพีกลศาสตร์
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมโยธา
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: CE.206
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2565 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  850 ส.08:00-11:00R4207B4C50419W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-22-28
50-19-31
สอบปลายภาค:
  860 ส.14:00-17:00R4207B4C502624W 
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
50-0-50
50-17-33
50-9-41
สอบปลายภาค:
Course Description
การเกิดของดินและคุณสมบัติทางเคมี และทางกายภาพของดิน ส่วนประกอบโครงสร้างของดิน ดรรชนี และการจำแนกประเภทของดิน การเจาะสำรวจดิน ความดันน้ำ ความซึมได้ การไหลซึมของน้ำ ความเค้น ความเครียด และกำลังของดินที่ไม่มีความเชื่อมแน่น ความเค้นประสิทธิผล ความเค้นในมวลดิน
และสเตร็ทพาทส์ ทฤษฎีการอัดตัวคลายน้ำ การทรุดตัว ทฤษฎีกำลังรับน้ำหนักของดิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต