เมนูหลัก

EE.317SEMINAR AND REPORT
วฟ.317สัมมนาและรายงาน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
วิธีการค้นคว้าหาข้อมูลในการสัมมนาและรายงาน วิธีการอ่านบทความเชิงวิชาการและหนังสือภาษา ต่างประเทศ วิธีการเขียนและจัดทำรายงาน ลำดับของเนื้อหาในรายงาน การนำเสนอข้อมูลด้วยตาราง แผนภูมิและรูปภาพ หลักเกณฑ์การอ้างอิงและรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิง
วิธีการจัดเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอและวิธีการนำเสนอผลงาน มีการเข้าร่วมฟังการสัมมนาจากวิทยากรภายนอก มีการบรรยายและเข้าร่วมฟังการบรรยายบทความเชิงวิชาการทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าของนักศึกษา


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต