เมนูหลัก

PS.110GENERAL PHYSICS 1
ฟส.110ฟิสิกส์ทั่วไป 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:30-16:3034093C402713M 
  ศ.09:00-12:0028042L      
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-18-22
40-9-31
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3601B
24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3601C
  012 จ.09:00-12:0028042L402812M 
  จ.13:30-16:3034093C      
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-28-12
40-0-40
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3601C
24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3602
  013 จ.13:30-16:3034093C251510M 
  ส.13:30-16:30R42112L      
อาจารย์: อาจารย์ทรงพล รอดทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-15-10
25-0-25
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3602
  021 จ.09:00-12:00R25082C40040M CLOSED 
  ส.09:00-12:00R42112L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-0-40
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร N/A ห้อง N/A
  311 จ.09:00-12:00R42082C251312W 
  จ.13:00-16:00R42112L      
อาจารย์: ดร.ปิยพงศ์ สิทธิสนธิ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: นศ.ต่างชาติ สาขาวิศวกรรมโยธา 
  711 ศ.13:00-16:00R42112L503020W 
  ส.09:00-12:00R42082C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
50-3-47
50-25-25
รหัส 620410403055,620410401356
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2738M
  911 อา.08:30-14:30R27232C50050W CLOSED 
  อา.15:00-21:00R42112L      
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
  921 ไม่มีข้อมูล1091W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์กำชัย สิงหภิวัฒน์
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต