เมนูหลัก

PS.110GENERAL PHYSICS 1
ฟส.110ฟิสิกส์ทั่วไป 1
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.13:00-16:00R29042C501436M 
  ศ.09:00-12:00R42112L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-14-26
40-0-40
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  012 จ.09:00-12:00R42112L401030M 
  จ.13:00-16:00R29042C      
อาจารย์: อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-10-30
40-0-40
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  021 จ.09:00-12:00R29022C40364M 
  จ.13:00-16:00R42112L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-33-7
40-3-37
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2423
22 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  711 จ.09:00-12:00R2736M2C30273M 
  ศ.13:00-16:00R42112L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรเมธา สังข์เกษม
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
30-0-30
30-27-3
สอบปลายภาค: 22 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2433M
  911 อา.08:30-14:30R27302C502921W 
  อา.15:00-21:00R42112L      
อาจารย์: อาจารย์วีรญา กรทิพย์
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE 
  921 ไม่มีข้อมูล30723W 
อาจารย์: อาจารย์ชัยพล ผ่องพลีศาล
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต