เมนูหลัก

PS.111GENERAL PHYSICS 2
ฟส.111ฟิสิกส์ทั่วไป 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2562 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 จ.09:00-12:0034083C25223M 
  จ.13:00-16:002806B2L      
อาจารย์: อาจารย์เอกชัย พรหมมาส
อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
25-17-8
25-5-20
สอบปลายภาค: 24 ก.พ. 2563 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3603
  821 อา.11:30-14:30R42132L20191W 
  ส.18:00-21:00R4210B2C      
อาจารย์: อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์ทรงพล รอดทอง
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
15-0-15
15-0-15
15-11-4
รหัส 620405504088,620405504002,620405504494,620405504502,600401484003,600401483875,600401483877,600401484122,620405504544,620405504502
สอบปลายภาค:
  911 อา.08:30-14:30R27162C50050W 
  อา.15:00-21:00R42122L      
อาจารย์: อาจารย์สัณห์ชนก ธนาสนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
อาจารย์สมภพ ทิมดิษฐ์
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
Course Description

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต