เมนูหลัก

FB.310PRINCIPLES AND POLICIES OF INVESTMENT
กง.310หลักและนโยบายการลงทุน
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:เฉพาะนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี จะต้องสอบผ่านวิชา FB.201 ก่อน แต่หลักสูตรต่อเนื่องไม่จำเป็นต้องผ่าน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
แนวคิดและหลักการลงทุน กระบวนการลงทุน ประเภทหลักทรัพย์ การคำนวณหาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เครื่องมือการลงทุน วัตถุประสงค์และนโยบายการลงทุน การประเมินมูลค่า การจัดการกลุ่มหลักทรัพย์ลงทุนหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต