เมนูหลัก

LA.214BUSINESS LAWS
นต. 214กฎหมายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 จ.09:00-12:00R29062C70691M 
อาจารย์: อาจารย์สิทธิชัย สุวรรณลพ
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี69-68-1
รหัส 620101403034
สอบปลายภาค: 18 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2217
18 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2211
18 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 2 ห้อง R2212
หมายเหตุ: LA2014 
  020 ไม่มีข้อมูล110W 
อาจารย์:
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี1-1-0
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: สบทบเรียนข้ามสถาบัน 
Course Description
ความหมาย ลักษณะและแบบของเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตั๋วเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนและการร่วมมือทางกฎหมายของ กลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต