เมนูหลัก

LA.214BUSINESS LAWS
นต. 214กฎหมายธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการบัญชี
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความหมาย ลักษณะและแบบของเอกเทศสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับกฎหมายซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ ตัวแทน นายหน้า ประกันภัย ตั๋วเงิน และกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรธุรกิจ
กฎหมายลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา หลักการและแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับอาเซียนและการร่วมมือทางกฎหมายของ กลุ่มประเทศอาเซียน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งกฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้า


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต