เมนูหลัก

EN.328TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEER 2
อก.328ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับวิศวกร 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต2 (2-0-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
พัฒนาทักษะทางด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียนข้อความที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม ฝึกทักษะในการจับสาระสำคัญจากเรื่องที่อ่านหรือฟัง นำความรู้คำศัพท์ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการสนทนาโต้ตอบในสถานการณ์งานอาชีพหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต