เมนูหลัก

MA.110CALCULUS 2
แคลคูลัส 2
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 ศ.13:00-16:00R29062C60519M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-41-19
60-10-50
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2733
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2732
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
  020 พฤ.09:00-12:00R29072C603228M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
60-31-29
60-1-59
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2735M
15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2736M
  710 พ.09:00-12:00R2932M2C30273M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทุกชั้นปี
30-0-30
30-27-3
สอบปลายภาค: 15 ก.พ. 2564 เวลา 09:30 - 12:30 อาคาร 2 ห้อง R2418
  810 ส.09:00-12:0035083C301515M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งฤทัย ทิมย้ายงาม
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-0-20
30-15-15
สอบปลายภาค:
  820 ส.18:00-21:00R42082C40382W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาวุด ทองทา
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
25-21-4
20-17-3
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
  890 ส.18:00-19:00R42122C30273W 
อาจารย์: ดร.ปริญญ์ บุญกนิษฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
ดร.สรสุธี บัวพลู
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
  910 อา.15:00-21:00R27232C30030W 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชานนท์ มูลวรรณ
สอบปลายภาค:
หมายเหตุ: IE. 
Course Description
การประยุกต์มากขึ้นของอนุพันธ์ รูปแบบไม่กำหนด การนำเข้าสู่สมการเชิงอนุพันธ์และการประยุกต์ คณิตศาสตร์อุปมาน ลำดับ อนุกรมของจำนวน การกระจายอนุกรมเทเลอร์ของฟังก์ชั่นพื้นฐาร
การอินทิเกรทเชิงตัวเลข พิกัดเชิงขั้ว แคลคูลัสของฟังก์ชั่นค่าจริงสองตัวแปร


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต