เมนูหลัก

CM.105GENERAL CHEMISTRY
เคมีทั่วไป
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, ส่วนกลาง/ไม่กำหนด
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  011 พ.09:00-12:0034063C401030M 
  พ.13:00-16:0028092L      
  ส.09:00-12:0034063C      
  ส.13:00-16:0028092L      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
อาจารย์อุบลรัตน์ วาริชวัฒนะ
สำรองสำหรับ:วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
40-0-40
40-0-40
40-6-34
40-2-38
รหัส 600403483140,580403425076
สอบปลายภาค: 17 พ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3406
  811 อา.08:30-11:3035083C20182M 
  อา.12:00-15:0028092L      
  อา.15:30-18:3028092C      
  ส.16:30-19:30R42082C      
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรากร เกิดทรัพย์
ผศ.ดร.ปรมาภรณ์ เกิดทรัพย์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
20-0-20
20-18-2
20-0-20
สอบปลายภาค:
  911 อา.08:30-14:30R27232C402515W 
  อา.15:00-21:00R4210B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
  921 อา.08:30-14:30R27162C40238W 
  อา.15:00-21:00R4210B2L      
อาจารย์: รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์
สอบปลายภาค:
Course Description
ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม ระบบพิริออดิก พันธะเคมี ก๊าซ ของเหลว ของแข็ง และสารละลาย การสมดุลทางเคมี จุลศาสตร์เคมี กรดและเบส อโลหะและโลหะตัวนำ ธาตุพรีเซนเททีฟและทรานซิชั่น และเคมีอินทรีย์เบื้องต้น ปฏิบัติการซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องกับทฤษฎีหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต