เมนูหลัก

ME.306INTERNAL COMBUSTION ENGINE
วก.306เครื่องยนต์สันดาปภายใน
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.305 หรือ
ME.312 หรือ
ME.312
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนต์ วัฎจักรต่างๆ ทฤษฎีการสันดาป ของเครื่องยนต์ชนิดจุดระเบิด การสันดาปในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิดระเบิดเชื้อเพลิง ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์จุดระเบิดด้วยหัวเทียน
และในเครื่องยนต์ชนิดอัดระเบิดเชื้อเพลิง การผสมอากาศกับเชื้อเพลิง ระบบซุปเปอร์ชาร์จ และ เทอร์โบชาร์จ การหล่อลื่น การวิเคราะห์และการควบคุมแก๊สไอเสีย วิธีการวัดและทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ การพัฒนาเครื่องยนต์รูปแบบใหม่


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต