เมนูหลัก

ME.413FUEL AND COMBUSTION
วก.413เชื้อเพลิงและการเผาไหม้
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: ME.305 หรือ
ME.312
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
เชื้อเพลิงประเภทต่างๆ กระบวนการเผาไหม้ การวิเคราะห์อัตราส่วน การวิเคราะห์ทางพลังงาน และอุณหภูมิ คุณสมบัติของเชื้อเพลิง อุปกรณ์ที่เปลี่ยนรูปพลังงาน เช่น เตาน้ำมันเชื้อเพลิง เตาแก๊ส เตาเชื้อเพลิงแข็ง การเผาไหม้ในเครื่องยนต์และกังหันเทอร์ไบน์หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต