เมนูหลัก

EE.349ELECTRIC POWER SYSTEM ANALYSIS
วฟ.349การวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากำลัง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมไฟฟ้า
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: EE.347
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 พัฒนาการ
ไม่กำหนด
SECT.วันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด 
  010 อ.13:00-16:003507A3C301713M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ ทุกชั้นปี
30-17-13
30-0-30
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
  810 อา.12:00-15:003507A3C30282M 
อาจารย์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉนวน เอื้อการณ์
สำรองสำหรับ:ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ ทุกชั้นปี
30-0-30
30-0-30
30-28-2
สอบปลายภาค: 27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3705
27 ก.พ. 2564 เวลา 13:30 - 16:30 อาคาร 3 ห้อง 3711
Course Description
การทำงานอย่างประหยัดของระบบไฟฟ้ากำลัง การควบคุมแรงดันไฟฟ้าในระบบไฟฟ้ากำลัง พื้นฐานการคำนวณความผิดพร่องแบบต่างๆ องค์ประกอบสมมาตร การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบสมมาตร การวิเคราะห์ความผิดพร่องแบบไม่สมมาตรในระบบไฟฟ้ากำลัง
การคำนวณโหลดโฟวล์และวิเคราะห์โดยคอมพิวเตอร์ พื้นฐานการป้องกันระบบไฟฟ้ากำลัง เสถียรภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง การจัดลำดับความสัมพันธ์ของฉนวนไฟฟ้า และระบบดิน


หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต