เมนูหลัก

TR.499COOPERATIVE EDUCATION
ขส.499สหกิจศึกษา
สังกัดบริหารธุรกิจ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต6 (0-0-40)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การปฏิบัติงานจริงด้านการขนส่ง ณ สถานประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการปฏิบัติงานจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บริหารสถานประกอบการนั้น ๆ และอาจารย์ที่ปรึกษาสหกิจศึกษา พร้อมทั้งต้องจัดทำรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานหมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  B = วิชาเสริมพื้นฐาน  E = วิชาเลือกเฉพาะสาขา  F = วิชาเลือกเสรี  M = วิชาพื้นฐาน  W = วิชาบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต