เมนูหลัก

ขั้นตอนการลงทะเบียน
  ขั้นตอนการลงทะเบียน
  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้า WEB จะต้องพิมพ์ http://reg.kbu.ac.th จะได้หน้าจอดังตัวอย่าง  1. เข้าสู่ระบบ
  ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าไปลงทะเบียนได้ นักศึกษาต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบก่อน โดยคลิกที่เมนูจากนั้นให้นักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและรหัสผ่าน ซึ่งรหัสผ่านเริ่มต้นของ
นักศึกษาคือวันและเดือนเกิดของนักศึกษาเอง เช่นเกิดวันที่ 1 สิงหาคม รหัสผ่านคือ 0108 เมื่อนักศึกษาใส่รหัสประจำตัวและ รหัสผ่านแล้วคลิกที่ปุ่ม "ตรวจสอบ" ในหน้าจอด้านล่าง
 
  จะปรากฎหน้าจอยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบบริการการศึกษา (พร้อมชื่อนักศึกษา)  2. ลงทะเบียน
  เมื่อนักศึกษาทำการ login แล้ว คลิกที่เมนูด้านซ้ายมือเพื่อเข้าสู่หน้าจอลงทะเบียน ซึ่งเมนูนี้จะปรากฎในช่วงเวลาของการลงทะเบียนเท่านั้น
จากนั้นเลือกรูปแบบ การลงทะเบียนซี่งมี 2 แบบ คือ
  2.1 ลงทะเบียนแบบปกติ ใช้ในการลงทะเบียนทั่วไป ให้ป้อนรหัสวิชา กด Enter หน้าจอจะแสดงกลุ่มในรายวิชาและแสดงการสำรองที่นั่งและเป็นรายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่
  2.2 ลงทะเบียนแบบพิเศษ เมื่อต้องการลงทะเบียนข้ามระดับการศึกษา,เลือกรูปแบบการศึกษา
หรือกำหนดจำนวนหน่วยกิตที่จะลงทะเบียนเองได้ วิธีใช้งาน เลือกระดับการศึกษา,ป้อนรหัสวิชา,กลุ่มเรียน,จำนวนหน่วยกิต และเลือกระบบเกรดที่ต้องการลงทะเบียน จากนั้น กด Enter เพื่อบันทึกข้อมูล
 
  ขั้นที่1 เลือกประเภทหน้าจอบันทึกว่าจะต้องการใช้หน้าจอแบบ ปกติ หรือ พิเศษ
          (เลือกพิเศษเมื่อต้องการระบุหน่วยกิต ในวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ กำหนดลงทะเบียน           Audit /Vi ระดับการศึกษาอื่น)
  ขั้นที่ 2 ป้อนรหัสวิชา กด Enter หน้าจอจะแสดงกลุ่มในรายวิชาและแสดงการสำรองที่นั่งและเป็นรายวิชาที่อยู่ในโครงสร้างหลักสูตรหรือไม่
  ขั้นที่ 3 เลือกกลุ่มรายวิชา โดยคลิกที่ เลือก (ระบุจำนวนหน่วยกิตสำหรับรายวิชาวิทยานิพนธ์, รายวิชาสะสมหน่วยกิต กรณีลงแบบพิเศษ)
  ขั้นที่ 4 จะปรากฎตารางขึ้นมาให้นักศึกษาดูรายละเอียด SECT. , วัน, เวลา, ห้อง และเมื่อได้
          ข้อมูลที่ต้องการแล้ว กด
 
  ขั้นที่ 5 ทำซ้ำขั้นที่ 1 และ 4 จนครบรายวิชาที่ต้องการ
  3. ยืนยันการลงทะเบียน
  การลงทะเบียนจะไม่เกิดผลใดๆหากนักศึกษายังไม่ทำการยืนยันการลงทะเบียน ทำได้โดยคลิกที่
เมนู "ยืนยันการลงทะเบียน" จากหน้าจอด้านซ้ายมือ จากนั้นระบบจะแสดงผลรายการลงทะเบียน
และตารางสอบของรายวิชาทีนักศึกษาได้เลือกไว้ ให้นักศึกษากดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน" เมื่อ
ตรวจทานผลรายการจนมั่นใจเมื่อยืนยันการลงทะเบียนแล้วจะถือเป็นการสิ้นสุด จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขรายการอีกไม่ได้
 
  >
  4. การลงทะเบียนช้า/เพิ่ม/ถอน
  เมื่อถึงช่วงของการลงทะเบียนเรียนช้า เมนู "ลงทะเบียนช้า" จะปรากฎขึ้นแทนเมนูลงทะเบียน
นักศึกษาจะดำเนินการเช่นเดียวกับการลงทะเบียนวิชาเรียน และเมื่อถึงช่วงที่นักศึกษาทำการ
เพิ่ม/ถอนรายวิชา เมนู"ลงทะเบียนเพิ่มถอน" จะปรากฎขึ้น นักศึกษา บันทึกข้อมูลการเพิ่ม/ถอน
รายวิชาและมาชำระเงินที่กองบริการการศึกษา
 

คำแนะนำ

  1. หากนักศึกษาต้องการยกเลิกรายวิชาที่เลือกไว้ให้ กดปุ่ม < ลบ > ด้านหลังรายวิชานั้น
กดปุ่ม < ลบ > ต้องแก้ไขรายการลงทะเบียนที่ทำไว้ได้จนไม่มีข้อความแสดงข้อผิดพลาด
ของรายวิชา แล้วจึงทำการบันทึก
 
  * เมื่อ กดปุ่ม < ลบ > วิชา EN.101 ก็จะเหลือเพียง 2 วิชาดังตัวอย่าง
 
  2. ในกรณีที่ไม่ทราบรหัสวิชา นักศึกษา สามารถค้นหารายวิชาได้จากเมนูด้านซ้าย
 
 
  * จะปรากฏหน้าจอดังตัวอย่าง
  กรอกข้อมูลระบุ หมวดวิชา, หน่วยงานเจ้าของรายวิชา, จำนวนรายการ, ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา, ที่ต้องการและ กดปุ่ม
 
 
 
  * นักศึกษาก็สามารถดูรายละเอียดในวิชานั้นๆ ได้
  3. นักศึกษาสามารถดูตารางเวลาเรียน / สอบได้จากเมนูด้านซ้าย
 
 
 
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต