เมนูหลัก

      ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา   
  ประกาศเรื่อง
 1. ขั้นตอนรับใบรับรองผลการศึกษา(ด่วนมากที่สุด)
1. ขึ้นทะเบียนบัณฑิตผ่าน reg.kbu.ac.th
2. ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต
3. หลังจากชำระเงิน 3 วัน เข้าเว็บไซต์ reg.kbu.ac.th “พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน” เพื่อติดต่อขอรับทรานสคริปต์
4. นำใบเสร็จรับเงินยื่นสำนักทะเบียนและประมวลผลเพื่อรับหนังสือรองผลการศึกษา
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   30 กรกฎาคม 2563
 2.กำหนดการแจ้งจบผ่าน Internet ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564(ด่วนมาก)
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาสุดท้าย เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบทุกรายวิชาแล้ว และคาดหวังว่าจะสำเร็จการศึกษาเมื่อสอบผ่านทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเอาไว้ในภาคการศึกษาสุดท้ายนั้น นักศึกษาจะต้องมาดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนแจ้งจบผ่านระบบ Internet ระหว่างวันที่ 12 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นี้เท่านั้นนะคะ
ประกาศโดย   สำนักทะเบียนและประมวลผล   วันที่ประกาศ   9 กรกฎาคม 2564
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต