เมนูหลัก

หลักสูตร
    คณะ 
     หลักสูตรหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ไม่กำหนด   
  5651411ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ( ตรี 4 ปี ปกติ ) 1274 2.00
  ระดับการศึกษา : ระบบคลังหน่วยกิต   
  110001ระบบคลังหน่วยกิต 04 2.00
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต