เมนูหลัก

หลักสูตร
 แสดงข้อมูล   โครงสร้างหลักสูตร    แผนการเรียน
 ระดับการศึกษา : ไม่กำหนด
 คณะ : ไม่กำหนด
 หลักสูตร : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) ( ตรี 4 ปี ปกติ )

 1   GENERAL EDUCATIONหน่วยกิตต่ำสุด : 34
 1.1   SOCIAL SCIENCESหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IGE121 LIVING IN MODERN SOCIETY
 การดำรงชีวิตในสังคมยุคใหม่
3 (3-0-6)
IGE122 PSYCHOLOGY FOR LIVING
 จิตวิทยาเพื่อการดำรงชีวิต
3 (3-0-6)
IGE124 SUFFICIENT ECONOMY AND QUALITY OF LIFE
 เศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิต
3 (3-0-6)
IGE125 COMMUNICATION AND HUMAN RELATIONS
 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์
3 (3-0-6)

 1.2   HUMANITIESหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IGE131 PHILOSOPHY AND LIFE DEVELOPMENT
 หลักปรัชญาและการพัฒนาชีวิต
3 (3-0-6)
IGE133 ETHICS AND HUMAN DEVELOPMENT
 จริยธรรมกับการพัฒนามนุษย์
3 (3-0-6)
IGE134 THAI HISTORY AND NATIONAL IDENTITY
 ประวัติศาสตร์ไทยและความเป็นชาติไทย
3 (3-0-6)
IGE135 THAI HERITAGE AND WISDOM
 มรดกไทยและภูมิปัญญาไทย
3 (3-0-6)

 1.3   LANGUAGESหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IGE111 COMMUNICATIVE ENGLISH I
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
IGE112 COMMUNICATIVE ENGLISH II
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
IGE113 COMMUNICATIVE ENGLISH III
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3
3 (3-0-6)
IGE114 COMMUNICATIVE ENGLISH IV
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 4
3 (3-0-6)
ITH323 THAI FOR COMMUNICATION I
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
3 (2-2-5)
ITH325 THAI FOR COMMUNICATION II
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)

 1.4   MATHEMATICS AND SCIENCESหน่วยกิตต่ำสุด : 6
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IGE141 CONTEMPORARY MATHEMATICS
 คณิตศาสตร์ร่วมสมัย
3 (3-0-6)
IGE142 ENVIRONMENTAL SCIENCE FOR A SUSTAINABLE WORLD
 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกยั่งยืน
3 (3-0-6)
IGE143 INTRODUCTION TO COMPUTER AND INFORMATION SYSTEMS
 คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเบื้องต้น
3 (2-2-4)

 1.5   PHYSICAL EDUCATIONหน่วยกิตต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IGE151 PHYSICAL FITNESS
 การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย
1 (0-2-2)
IGE153 ARTS OF SELF DEFENSE
 ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว
1 (0-2-2)
IGE155 RHYTHMIC ACTIVITIES AND BALLROOM DANCING
 กิจกรรมเข้าจังหวะและการลีลาศ
1 (0-2-2)

 2   PROFESSIONALหน่วยกิตต่ำสุด : 87
 2.1   CORE COURSESหน่วยกิตต่ำสุด : 21
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN111 LANGUAGE AND CULTURE
 ภาษาและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
IEN116 ENGLISH PHONETICS AND PHONOLOGY
 การออกเสียงภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEN117 STUDY AND INTERPERSONAL SKILLS
 ทักษะการเรียนและการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
3 (3-0-6)
IEN212 INTRODUCTION TO LITERATURE
 วรรณคดีเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEN213 ENGLISH GRAMMAR AND USAGE
 การใช้ไวยกรณ์ภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEN214 READING TECHNIQUES
 เทคนิคการอ่าน
3 (3-0-6)
IEN215 BASIC WRITING
 การเขียนเบื้องต้น
3 (3-0-6)

 2.2   MAJOR REQUIRED COURSESหน่วยกิตต่ำสุด : 33
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN221 LISTENING-SPEAKING I
 การฟัง-พูด1
3 (3-0-6)
IEN222 LISTENING-SPEAKING II
 การฟัง-พูด2
3 (3-0-6)
IEN225 READING COMPREHENSION I
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ1
3 (3-0-6)
IEN323 ORAL COMMUNICATION
 การสื่อสารทางวาจา
3 (3-0-6)
IEN324 ADVANCED ORAL COMMUNICATION
 การสื่อสารทางวาจาขั้นสูง
3 (3-0-6)
IEN326 READING COMPREHENSION II
 การอ่านเพื่อความเข้าใจ 2
3 (3-0-6)
IEN327 COMMUNICATIVE WRITING I
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
IEN328 COMMUNICATIVE WRITING II
 การเขียนเพื่อการสื่อสาร 2
3 (3-0-6)
IEN329 ENGLISH FOR BUSINESS
 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
IEN4210 INTRODUCTION TO RESEARCH METHODS
 การวิจัยเบื้องต้น
3 (3-0-6)
IEN4211 SEMINAR IN ENGLISH FOR COMMUNICATION
 สัมมนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3 (3-0-6)

 2.3   MAJOR ELECTIVES COURSESหน่วยกิตต่ำสุด : 15
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN332 ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระดับนานาชาติ
3 (3-0-6)
IEN333 ENGLISH FOR SECRETARIES
 ภาษาอังกฤษเพื่อเลขานุการ
3 (3-0-6)
IEN334 ENGLISH FOR MASS COMMUNICATION
 ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารมวลชน
3 (3-0-6)
IEN436 ENGLISH FOR HOSPITALITY
 ภาษาอังกฤษสำหรับการบริการ
3 (3-0-6)

 2.4   MINOR COURSESหน่วยกิตต่ำสุด : 18
 2.4.1   MINOR ENGLISH TEACHINGหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IEN241 THEORIES AND PRACTICES OF ENGLISH TEACHING
 ทฤษฎีและการปฏิบัติการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEN242 APPLIED LINGUISTICS FOR ENGLISH TEACHING
 ภาษาศาสตร์เชิงประยุกต์เพื่อการสอนภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEN343 EDUCATIONAL TECHNOLOGY AND MATERIAL PREPARATION
 เทคโนโลยีทางการศึกษาและการเตรียมสื่อการสอน
3 (3-0-6)
IEN344 ENGLISH LANGUAGE TESTING AND EVALUATION
 ภาษาอังกฤษและการทดสอบภาษาอังกฤษ
3 (3-0-6)
IEN345 CURRICULUM AND COURSE DESIGN
 หลักสูตรและการออกแบบรายวิชา
3 (3-0-6)
IEN446 CLASSROOM TEACHING PRACTICUM
 การฝึกสอนในชั้นเรียน
3 (3-0-6)

 2.4.2   MINOR BUSINESS COMPUTERหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
ICP205 COMPUTER APPLICATIONS IN BUSINESS
 ระบบงานคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ
3 (3-0-6)
ICP210 MICRO COMPUTER SYSTEMS
 ระบบไมโครคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
ICP220 PROGRAMMING CONCEPTS
 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 (2-2-4)
ICP320 WEB-BASED PROGRAMIMG
 โปรแกรมประยุกต์สำหรับการสร้างเว็บ
3 (2-2-4)
ICP321 VISUAL BASIC PROGRAMMING
 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิก ์
3 (2-2-4)
ICP345 LOCAL AREA NETWORK AND WIRELESS NETWORK
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เฉพาะที่และเครือข่ายไร้สาย
3 (2-2-4)

 2.4.3   MINOR MARKETINGหน่วยกิตต่ำสุด : -
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
IMK201 PRINCIPLES OF MARKETING
 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
IMK203 CONSUMER BEHAVIOR
 พฤติกรรมผู้บริโภค
3 (3-0-6)
IMK304 MARKETING MANAGEMENT
 การจัดการการตลาด
3 (3-0-6)
IMK308 INTEGRATED MARKETING COMMUNICATION (IMC)
 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
3 (3-0-6)
IMK315 ELECTRONIC MARKETNG (E-MARKETING)
 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
3 (3-0-6)
IMT106 INTERNATIONAL BUSINESS
 ธุรกิจระหว่างประเทศ
3 (3-0-6)

 3   FREE ELECTIVEหน่วยกิตต่ำสุด : 6
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต