เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:00
 
จ.
 
 
-
 
        
 
อ.
 
 
-
 
        
 
พ.
 
 
-
 
        
พฤ.    R21127  CA1211
(3) 31,
L0
    
  CA.211
(3) 31,
L0
    
    R21131  CA2002
(3) 10,
L0
    
  MD.304
(3) 10,
L0
    
    R21208  FM3073
(3) 10,
L0
    
  FM.201
(3) 10,
L0
    
    R2206  LA1001
(3) 20,
L0
    
    R2305  FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
    
    R2306  VD.421
(5) 11,
L0
   
    R2308  VIS200
(3) 10,
L0
    
    R2309  FS.324
(2) 11,
L0
 FS.324
(2) 11,
L0
    
    R2314  FS.217
(2) 11,
L0
       
  FS.2205
(3) 11,
L0
      
   FS.217
(2) 11,
L0
     
    FS.2205
(3) 11,
L0
    
    R2315  ID.461
(3) 11,
L0
  
    R2335   AR.452
(5) 11,
L0
   
    R2337  AR.343
(3) 11,
L0
   
  AR.417
(2) 11,
L0
   
  AR.343
(3) 11,
L0
   
    R2405  INT122
(3) 11,
L0
   
    R2418  TR.453
(3) 10,
L0
    
  LM4411
(3) 10,
L0
    
    R2425  IKO141
(3) 11,
L0
    
    R2427  PD.117
(3) 11,
L0
   
  PD.224
(3) 11,
L0
   
  IP.116
(3) 11,
L0
   
    R2429  ID.360
(3) 11,
L0
  
    R2431M  IP.480
(3) 10,
L0
     
  PD.422
(3) 10,
L0
     
    R2432M  IP.381
(3) 11,
L0
   
    R2433M  AR.241
(3) 11,
L0
   
    R2436M  IP.200
(3) 10,
L0
     
  ID.220
(3) 11,
L0
    
  PD.223
(3) 10,
L0
     
  INT225
(3) 11,
L0
    
    R2502  BI3308
(3) 10,
L0
    
  MK.420
(3) 10,
L0
    
    R2503  TM.3322
(3) 10,
L0
    
  TM.323
(3) 10,
L0
    
    R2504  RE.1201
(3) 10,
L0
    
    R2505  ME.424
(3) 10,
L0
    
    R2506  MM1001
(3) 20,
L0
    
    R2508  ME.415
(3) 710,
L0
    
    R2510  ME.417
(3) 10,
L0
    
    R2512  CT.102
(3) 711,
L0
      
    R2521  MM4021
(3) 40,
L0
    
    R2528  PY.100
(3) 10,
L0
    
    R2608  CS.311
(3) 10,
L0
    
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
     
    R2623  DTI112
(3) 11,
L0
     
  CS.223
(3) 10,
L0
    
    DTI112
(3) 11,
L0
   
    R2631M    DB2101
(3) 11,
L0
    
    R2633M    CT.102
(3) 711,
L0
   
    R2634M  CA.206
(3) 11,
L0
    
  CA1206
(3) 11,
L0
    
    R2636M  CA1206
(3) 21,
L0
    
  CA.206
(3) 21,
L0
    
    R2711A  DB2101
(3) 11,
L0
      
    R2723  TH.3004
(3) 10,
L0
    
    R2725  TH.1002
(3) 10,
L0
    
    R2822  IGE109
(3) 10,
L0
    
  GE1201
(3) 10,
L0
    
  GEN404
(3) 310,
L0
    
    R2826  BA1303
(3) 11,
L0
   
  IBA300
(3) 10,
L0
    
    R2827  EL1104
(3) 10,
L0
    
  IEL205
(3) 10,
L0
    
    R2829  EAB100
(0) 1,
L0
    
    R2830  TM.1101
(3) 20,
L0
    
    R2833  SR.302
(3) 10,
L0
    
    R2834  GE.142
(2) 310,
L0
     
    R2835  SS.355
(2) 10,
L0
     
    R2840  ES.404
(1) 2,
L0
    
    R2845M  HA.321
(2) 10,
L0
     
    R2847M  IAV315
(3) 10,
L0
    
  AIM330
(3) 10,
L0
    
    R2849M  IAV432
(3) 10,
L0
    
    R2853M  TH.1006
(3) 10,
L0
    
    R2901  FM.101
(3) 10,
L0
    
  FM1013
(3) 10,
L0
    
    R2902  TM.2106
(3) 10,
L0
    
    R2903  MM1001
(3) 720,
L0
    
  MM1001
(3) 710,
L0
    
    R2904  HM.432
(3) 10,
L0
    
    R2905  HM.428
(3) 10,
L0
    
    R2906  HM.436
(3) 10,
L0
    
  HRM4351
(3) 10,
L0
    
    R2907  CA.300
(3) 30,
L0
    
  CA1300
(3) 30,
L0
    
    R2911  BE.302
(3) 20,
L0
    
  BE3302
(3) 20,
L0
    
    R2912  EC2003
(3) 10,
L0
    
  EC.201
(3) 10,
L0
    
    R2916  LA2014
(3) 10,
L0
    
    R2917  FB.201
(3) 21,
L0
    
  FI2001
(3) 21,
L0
    
    R2925  MG.421
(3) 30,
L0
    
  MM4021
(3) 30,
L0
    
  LA2014
(3) 20,
L0
    
    R2926  MA.201
(3) 21,
L0
    
  MA3201
(3) 21,
L0
    
    R2927  PR.425
(3) 10,
L0
    
    R2929   PY.205
(2) 10,
L0
    
    R2931M  CA.110
(3) 10,
L0
    
    R2932M  OB1013
(3) 10,
L0
    
  PR.208
(3) 10,
L0
    
    R2933M  MA.208
(3) 10,
L0
    
    R2934M  BC.111
(3) 10,
L0
    
  BC1013
(3) 10,
L0
    
    R3902  SR.401
(3) 10,
L0
    
    R3909  SS.101
(3) 30,
L0
  SS.101
(3) 30,
L0
    R3910  SS.325
(3) 10,
L0
    
  SS.304
(3) 11,
L0
    
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
    
    R4106A  CE.423
(3) 10,
L0
    
    R4106B  CE.449
(1) 1,
L0
    
    R4212  PS.111
(4) 711,
L0
    
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
   
    RSport12  SR.221
(2) 11,
L0
 SR.221
(2) 11,
L0
    
 
ศ.
 
 
-
 
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต