เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2711  ME.462
(1) 1,
L0
      
    R.C 105       RU.304
(3) 11,
L0
 RU.345
(3) 11,
L0
 
       RU.345
(3) 11,
L0
 RU.304
(3) 11,
L0
 
    R21127  CA1211
(3) 11,
L0
  CA.211
(3) 21,
L0
 
  CA.211
(3) 11,
L0
  CA1211
(3) 21,
L0
 
    R21128  AD.317
(3) 11,
L0
      
    R21131      MD3103
(3) 10,
L0
  
      MD.305
(3) 10,
L0
  
    R21136  BC.314
(3) 11,
L0
  BC.314
(3) 21,
L0
 
  BC.307
(3) 11,
L0
  BC.307
(3) 21,
L0
 
    R21208  FM3144
(3) 11,
L0
  FM3144
(3) 900,
L0
 
  FM.308
(3) 11,
L0
      
  NU.2206
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA.208
(2) 10,
L0
   LA.207
(3) 10,
L0
  
  LA2403
(2) 10,
L0
   LA2102
(3) 10,
L0
  
    R2211  LA.307
(3) 10,
L0
  LA3505
(2) 10,
L0
   
  LA3502
(2) 10,
L0
   LA.311
(2) 10,
L0
   
    R2212  ILA315
(3) 10,
L0
  IMG319
(3) 10,
L0
  
      DTI311
(3) 10,
L0
  
    R2303  FS.410
(6) 11,
L0
  FS.410
(6) 11,
L0
 
    R2309   FS.335
(3) 11,
L0
 FS.335
(3) 11,
L0
  FS.335
(3) 11,
L0
  
    R2335  AR.461
(3) 11,
L0
    
    R2337  AR.444
(3) 11,
L0
  AR.332
(2) 10,
L0
  
    R2338  VD.324
(3) 10,
L0
      
    R2341M  FS.233
(3) 11,
L0
 FS.233
(3) 11,
L0
      
    R2403  VD.441
(8) 11,
L0
  VD.403
(8) 11,
L0
 
  VD.403
(8) 11,
L0
  VD.441
(8) 11,
L0
 
    R2405  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
 
  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
 
    R2406  ID.100
(4) 11,
L0
  ID.100
(4) 11,
L0
  
    R2425  KH.345
(3) 11,
L0
 KH.345
(3) 11,
L0
  IKO344
(3) 11,
L0
 
    R2432M  PD.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
 
  IP.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
 
    R2434M      ID.341
(3) 11,
L0
 
      ID.333
(3) 11,
L0
 
    R2502  HR.405
(3) 10,
L0
  RE.1309
(3) 10,
L0
  
    R2503  DB2201
(3) 10,
L0
  IEN345
(3) 11,
L0
 
    R2504  CM.105
(4) 11,
L0
  RE.215
(3) 10,
L0
  
    R2505  TR.454
(3) 10,
L0
      
    R2506  DB1101
(3) 11,
L0
    IEL229
(3) 11,
L0
 
      IEN343
(3) 10,
L0
  
    R2508  BI3303
(3) 10,
L0
      
    R2510  IE.482
(3) 10,
L0
  MK.419
(3) 10,
L0
  
    R2512  MA.110
(3) 310,
L0
  PY.405
(3) 11,
L0
  
    R2521  LM3361
(3) 10,
L0
  LM3371
(3) 10,
L0
  
    R2528      AC.315
(3) 20,
L0
  
      AC3015
(3) 20,
L0
  
    R2606  CS.535
(3) 10,
L0
  CS.533
(3) 10,
L0
  
      DTI514
(3) 10,
L0
  
    R2608   CS.322
(3) 311,
L0
  CS.322
(3) 311,
L0
  
    R2618      CT.203
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.305
(3) 10,
L0
      
    R2621      CT.102
(3) 12,
L0
  
      CT.102
(3) 12,
L0
  
    R2623  CS.221
(3) 10,
L0
  CS.532
(3) 10,
L0
  
  DTI211
(3) 11,
L0
      
    R2631M    DB1101
(3) 11,
L0
  DB1100
(3) 13,
L0
 DB1100
(3) 22,
L0
 
    R2633M  MD3114
(3) 11,
L0
  AD.320
(3) 11,
L0
 
  MD.307
(3) 11,
L0
      
    R2634M    DB1100
(3) 11,
L0
    BS.211
(3) 21,
L0
 
        DB1100
(3) 21,
L0
 
    R2636M    DB1100
(3) 12,
L0
      
    R2701  AL.331
(3) 41,
L0
      
    R2711A  GEN603
(2) 21,
L0
    AL.343
(3) 20,
L0
  
    R2715   MK1201
(3) 10,
L0
  BS.211
(3) 21,
L0
   
   MK.201
(3) 10,
L0
  DB1100
(3) 21,
L0
   
    R2716  GEN604
(2) 11,
L0
    GEN602
(1) 1,
L0
    
      GE.153
(1) 1,
L0
    
    R2721  TH.3204
(3) 10,
L0
  TH.3202
(3) 10,
L0
 
  TH.3204
(3) 10,
L0
      
    R2725   GE.102
(2) 300,
L0
      
    R2730  DB1100
(3) 11,
L0
        
  DB1100
(3) 12,
L0
        
  DB1100
(3) 13,
L0
        
    R2732  AL.411
(3) 10,
L0
  AL.329
(3) 20,
L0
  
    R2733  AL.463
(3) 10,
L0
  AL.357
(3) 10,
L0
  
    R2735M      IFB301
(3) 10,
L0
  
      BA1202
(3) 10,
L0
  
    R2736M  AL.343
(3) 10,
L0
      
    R2820  CT.102
(3) 11,
L0
   PY.202
(3) 10,
L0
  
  CT.102
(3) 12,
L0
       
  CT.102
(3) 12,
L0
       
  CT.102
(3) 11,
L0
       
    R2821  GEN201
(3) 10,
L0
  GEN603
(2) 31,
L0
  GE.152
(1) 1,
L0
  
    R2822  GE.214
(3) 70,
L0
  GE.110
(3) 100,
L0
  
      GE.110
(3) 100,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 50,
L0
  GEN102
(3) 60,
L0
  
  EN.328
(2) 50,
L0
      
    R2827  IEL210
(3) 10,
L0
  SS.354
(2) 10,
L0
   
  IEN225
(3) 10,
L0
      
    R2828  IGE107
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 20,
L0
  
  GE1106
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 20,
L0
  
    R2829  BE.302
(3) 70,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
  
  BE3302
(3) 70,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
  
    R2830  MA.110
(3) 710,
L0
  CE.329
(2) 310,
L0
   
    R2831  ES.324
(2) 11,
L0
  IAV470
(3) 10,
L0
  
    R2833  GEN402
(3) 50,
L0
  GEN402
(3) 70,
L0
  
    R2834  ES.322
(2) 11,
L0
  ES.322
(2) 21,
L0
  
    R2835  GEN402
(3) 60,
L0
  GEN406
(3) 10,
L0
  
    R2836   AC.312
(3) 11,
L0
 AC3012
(3) 11,
L0
  AC.102
(3) 11,
L0
 AC.102
(3) 11,
L0
 
   AC3012
(3) 11,
L0
 AC.312
(3) 11,
L0
  AC1002
(3) 11,
L0
 AC1002
(3) 11,
L0
 
   AC3012
(3) 11,
L0
 AC3012
(3) 11,
L0
      
    R2839      AL.431
(3) 10,
L0
  
    R2840  ES.331
(2) 11,
L0
  ES.331
(2) 21,
L0
  
    R2842M  AL.413
(3) 10,
L0
  AL.413
(3) 20,
L0
  
    R2843M  IEN242
(3) 10,
L0
  PF.422
(6) 11,
L0
 
    R2844M  PY.204
(3) 10,
L0
      
    R2845M  PR.325
(3) 10,
L0
  TR.432
(3) 10,
L0
  
    R2847M  RE.326
(3) 10,
L0
  BS.304
(3) 10,
L0
  
  RE.1210
(3) 10,
L0
      
    R2851M      TH.1001
(3) 10,
L0
 
    R2853M      TH.1006
(3) 10,
L0
 
    R2901      GE.108
(3) 10,
L0
  
    R2902   MK3301
(3) 10,
L0
  ME.217
(3) 10,
L0
  
   MK.301
(3) 10,
L0
      
    R2903  GE.124
(3) 10,
L0
  GE.124
(3) 20,
L0
  
    R2904  GEN403
(3) 10,
L0
  GE.129
(3) 20,
L0
  
  GE.129
(3) 10,
L0
      
    R2905      GEN510
(3) 10,
L0
  
    R2906  MG.300
(3) 10,
L0
  MA.110
(3) 10,
L0
  
    R2907  BC2053
(3) 10,
L0
      
  BC.317
(3) 10,
L0
      
    R2911  GE.102
(2) 50,
L0
 GE.102
(2) 60,
L0
  HM.206
(3) 20,
L0
  
    GE.102
(2) 60,
L0
      
    R2912  GE.123
(3) 40,
L0
  GEN502
(3) 10,
L0
  
    R2916  MM1001
(3) 20,
L0
  MG.401
(3) 40,
L0
  
  MG.200
(3) 20,
L0
      
    R2917  MA.201
(3) 11,
L0
      
  MA.201
(3) 11,
L0
      
  MA3201
(3) 11,
L0
      
    R2925  FB.201
(3) 21,
L0
      
  FI2001
(3) 21,
L0
      
    R2926  AC2004
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  AC2004
(3) 21,
L0
 AC2004
(3) 21,
L0
 
  AC.204
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
      
    R2927  HM.319
(3) 10,
L0
  HM.319
(3) 20,
L0
  
    R2929  FI2001
(3) 51,
L0
      
    R2931M  PF.421
(3) 11,
L0
      
    R2932M  TM.318
(3) 10,
L0
      
    R2933M  FM.300
(3) 10,
L0
  FM3083
(3) 10,
L0
  
      FM.301
(3) 10,
L0
  
    R2934M  BC.414
(3) 10,
L0
      
  BC.402
(3) 10,
L0
      
    R3902      RH.204
(2) 10,
L0
   
      SR.213
(2) 11,
L0
  
    R3903  SS.232
(2) 11,
L0
        
  SS.210
(3) 11,
L0
        
    R4101A  IE.102
(1) 1,
L0
      
    R4106A   CE.217
(3) 11,
L0
      
    R4106B      CE.217
(3) 11,
L0
  
    R4208  IE.211
(3) 10,
L0
  IE.412
(3) 10,
L0
  
    R4210B  CE.206
(3) 310,
L0
      
    R4211      PS.110
(4) 711,
L0
  
    RSport12   SS.232
(2) 11,
L0
      
   SS.210
(3) 11,
L0
      
    Raerobic   GEN603
(2) 21,
L0
  GE.155
(1) 1,
L0
    
   GEN604
(2) 11,
L0
  GE.155
(1) 1,
L0
    
       GEN603
(2) 31,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต