เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ| พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
 
จ.
 
 
-
 
         
 
อ.
 
 
-
 
         
 
พ.
 
 
-
 
         
พฤ.    R.C 105  HM.432
(3) 10,
L0
     
    R.C 106  HM.423
(3) 11,
L0
       
    R.C 107  HM.318
(3) 10,
L0
     
    R21127  CA1211
(3) 31,
L0
     
  CA.211
(3) 31,
L0
     
    R21128  AD.201
(3) 11,
L0
     
  AD.111
(3) 11,
L0
     
    R21131  MD.404
(3) 10,
L0
     
  MD4153
(3) 10,
L0
     
    R21208  FM.201
(3) 10,
L0
     
    R2219  GE.121
(3) 350,
L0
     
    R2223  IEL417
(3) 10,
L0
     
    R2303  FS.216
(3) 10,
L0
     
    R2305  FS.1101
(3) 21,
L0
 FS.1101
(3) 21,
L0
     
    R2308  VD.232
(2) 11,
L0
    
    R2309  FS.322
(3) 10,
L0
     
    R2335  AR.452
(5) 11,
L0
    
    R2337  AR.343
(3) 11,
L0
    
    R2338  AR.503
(3) 11,
L0
    
  AR.508
(2) 10,
L0
    
    R2340M  FS.434
(3) 10,
L0
     
    R2403  VD.422
(3) 11,
L0
    
  VD.402
(2) 11,
L0
     
    R2404  ID.442
(3) 11,
L0
   
  ID.461
(3) 11,
L0
   
    R2405  ID.122
(3) 11,
L0
    
  INT122
(3) 11,
L0
    
    R2414  EC.201
(3) 10,
L0
     
  EC2003
(3) 10,
L0
     
    R2418  HM.208
(3) 30,
L0
     
    R2421  KO.112
(3) 11,
L0
     
    R2425  KH.344
(3) 11,
L0
     
    R2427  PD.224
(3) 11,
L0
     
  PD.117
(3) 11,
L0
    
  IP.116
(3) 11,
L0
    
    R2429  HM.432
(3) 10,
L0
     
    R2431M  IP.367
(3) 11,
L0
    
    R2432M  PD.423
(3) 11,
L0
     
  IP.423
(3) 11,
L0
    
    R2433M  AR.241
(3) 11,
L0
    
    R2434M  ID.302
(3) 11,
L0
     
  ID.314
(3) 11,
L0
     
  MG.421
(3) 30,
L0
     
  MM4021
(3) 30,
L0
     
    R2436M  PD.223
(3) 10,
L0
     
  IP.200
(3) 10,
L0
     
  ID.220
(3) 11,
L0
     
    R2502   FB.307
(3) 10,
L0
     
   FI2002
(3) 10,
L0
     
    R2503  TM.323
(3) 10,
L0
     
    R2504  RE.322
(3) 10,
L0
     
    R2505  HM.422
(3) 11,
L0
 HM.422
(3) 11,
L0
     
    R2508  IHM314
(3) 10,
L0
     
    R2510  IHM202
(3) 11,
L0
       
    R2512  TM.1101
(3) 20,
L0
     
    R2521  MG.421
(3) 30,
L0
     
    R2602  CS.112
(3) 10,
L0
     
  DTI112
(3) 11,
L0
    
    R2608  CS.311
(3) 10,
L0
     
    R2623  CS.324
(3) 310,
L0
     
    R2626    IHM202
(3) 11,
L0
     
    R2631M  MD.407
(3) 11,
L0
     
    R2633M    CT.102
(3) 711,
L0
    
    R2634M  CA1206
(3) 11,
L0
     
  CA.206
(3) 11,
L0
     
    R2636M  CA1206
(3) 21,
L0
     
  CA.206
(3) 21,
L0
     
    R2711  IAV360
(3) 11,
L0
     
    R2711A  CT.102
(3) 711,
L0
       
    R2725   GE.101
(2) 300,
L0
     
    R2727  TH.3303
(3) 10,
L0
     
  TH.3305
(3) 10,
L0
     
    R2737M  MA.208
(3) 10,
L0
     
    R2822  EAB100
(0) 1,
L0
  EB.305
(3) 11,
L0
    R2826  ESP090
(0) 11,
L0
     
    R2828  BA1303
(3) 11,
L0
     
  IBA300
(3) 10,
L0
     
    R2829  EL1101
(3) 10,
L0
     
  IEL103
(3) 10,
L0
     
    R2830  CS.212
(3) 10,
L0
     
    R2831  BE3302
(3) 20,
L0
     
  BE.302
(3) 20,
L0
     
    R2834  BE.302
(3) 30,
L0
     
  BE3302
(3) 30,
L0
     
    R2840  AL.328
(3) 20,
L0
     
    R2842M  PR.418
(3) 10,
L0
     
    R2843M  OB1013
(3) 10,
L0
     
    R2847M  AD.312
(3) 10,
L0
     
    R2851M  TH.1004
(3) 10,
L0
     
    R2901  BS.413
(3) 10,
L0
     
    R2902  CE.423
(3) 10,
L0
     
    R2903  SR.204
(3) 10,
L0
     
    R2906  HM.421
(3) 11,
L0
 HM.421
(3) 11,
L0
     
    R2907  SS.355
(2) 10,
L0
      
  SS.403
(3) 10,
L0
     
    R2917  FI2001
(3) 31,
L0
     
  FB.201
(3) 21,
L0
     
  FI2001
(3) 21,
L0
     
    R2925  LA2014
(3) 20,
L0
     
  LA.214
(3) 20,
L0
     
  LA2014
(3) 20,
L0
     
    R2926  MM1001
(3) 20,
L0
     
    R2927  HA.211
(3) 10,
L0
     
  SR.302
(3) 10,
L0
     
    R2930  BC.111
(3) 10,
L0
     
    R2931M  PF.316
(3) 10,
L0
     
    R2932M   MG.310
(3) 10,
L0
     
   MM4002
(3) 10,
L0
     
    R2933M   MK4419
(3) 10,
L0
     
   MK.419
(3) 10,
L0
     
    R2934M  PR.427
(3) 10,
L0
     
    R2935M  CA1109
(3) 50,
L0
  CA1109
(3) 50,
L0
 
    R2936M  FM.101
(3) 10,
L0
     
  FM1013
(3) 10,
L0
     
    R3902  SR.401
(3) 10,
L0
     
    R3903  SS.231
(2) 11,
L0
       
    R3909  SS.101
(3) 30,
L0
  SS.101
(3) 30,
L0
 
    R3910  SS.325
(3) 10,
L0
     
    R4102  EE.432
(1) 1,
L0
     
    R4106A  CE.418
(3) 10,
L0
     
    R4208  IE.206
(3) 10,
L0
     
    R4210B  CE.320
(1) 1,
L0
     
    R4213  ME.107
(3) 11,
L0
 ME.107
(3) 11,
L0
    
    RSport12   SS.231
(2) 11,
L0
     
    Rป.อาฯ1    HM.423
(3) 11,
L0
     
 
ศ.
 
 
-
 
         

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต