เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    2310  EEE.316
(1) 808,
L0
  EEE.313
(1) 808,
L0
  EEE.424
(1) 808,
L0
  EEE.315
(1) 808,
L0
  EEE.412
(1) 808,
L0
       
    2312  EE.226
(1) 1,
L0
          
  EE.226
(1) 801,
L0
          
  EE.216
(1) 1,
L0
          
    2407  IET.442
(2) 811,
L0
  IET.348
(1) 901,
L0
 
  IET.348
(1) 902,
L0
       
    2512  EEE.423
(3) 880,
L0
  EEE.413
(3) 880,
L0
  EEE.421
(3) 880,
L0
  EEE.417
(3) 880,
L0
    2513  EEE.426
(3) 880,
L0
  EEE.411
(3) 880,
L0
  EEE.331
(3) 880,
L0
  GE.110
(3) 880,
L0
        EEE.418
(3) 880,
L0
    2702  IET.320
(2) 810,
L0
       
  IET.360
(1) 810,
L0
 
  IET.366
(2) 820,
L0
       
  IET.364
(1) 810,
L0
 
  IET.363
(2) 810,
L0
 
  IET.362
(2) 810,
L0
 
  IET.361
(2) 810,
L0
 
  IET.321
(2) 820,
L0
  IET.366
(2) 810,
L0
 
        IET.320
(2) 820,
L0
 
        IET.321
(2) 810,
L0
 
    2703  IET.365
(2) 820,
L0
  IET.365
(2) 810,
L0
 
    2704  IET.441
(2) 811,
L0
  IET.442
(2) 821,
L0
 
        IET.441
(2) 821,
L0
 
    2705  IET.350
(3) 810,
L0
  IET.344
(3) 820,
L0
 
  IET.428
(3) 810,
L0
  IET.350
(3) 820,
L0
 
  IET.344
(3) 810,
L0
  IET.428
(3) 820,
L0
 
    2706  IET.342
(3) 810,
L0
  IET.347
(3) 820,
L0
 
  IET.425
(3) 810,
L0
  IET.342
(3) 820,
L0
 
  IET.347
(3) 810,
L0
  IET.425
(3) 820,
L0
 
    2707  IET.346
(3) 820,
L0
  IET.346
(3) 810,
L0
 
  IET.343
(3) 820,
L0
  IET.343
(3) 810,
L0
 
    2802  IET.424
(2) 811,
L0
  IET.424
(2) 821,
L0
 
    2803  IET.421
(2) 821,
L0
  IET.313
(3) 810,
L0
 
  IET.313
(3) 820,
L0
  IET.421
(2) 811,
L0
 
    2806  IET.314
(3) 810,
L0
  IET.314
(3) 820,
L0
 
  IET.311
(2) 810,
L0
  IET.311
(2) 820,
L0
 
  IET.431
(3) 810,
L0
       
    2808  IET.431
(3) 820,
L0
  IET.345
(2) 810,
L0
 
  IET.345
(2) 820,
L0
       
    R2217  GE.145
(2) 820,
L0
        
    R2243M  TH 1502
(0) 510,
L8
  TH 1501
(0) 510,
L8
     
  TH.501
(3) 510,
L8
  TH 1502
(0) 510,
L8
     
  TH.604
(3) 510,
L8
  TH 1601
(3) 510,
L8
     
  TH.601
(3) 510,
L8
  TH.501
(3) 510,
L8
     
  TH 1501
(0) 510,
L8
  TH 1604
(3) 510,
L8
     
  TH 1604
(3) 510,
L8
  TH.604
(3) 510,
L8
     
  TH 1601
(3) 510,
L8
  TH.601
(3) 510,
L8
     
    R2245M  TH.706
(3) 510,
L8
  TH.706
(3) 510,
L8
     
  TH.707
(3) 510,
L8
  TH.707
(3) 510,
L8
     
    R2319  BA.5302
(3) 512,
L8
    
  BA.5203
(3) 510,
L8
    
  BA.5108
(3) 510,
L8
    
  BA.5203
(3) 511,
L8
    
  BA.7000
(3) 510,
L8
    
  BA.5301
(3) 512,
L8
    
    R2320  BA.5407
(3) 512,
L8
    
  BA.5402
(3) 512,
L8
    
  BA.5405
(3) 510,
L8
    
  BA.5405
(3) 511,
L8
    
    R2321  BA.5501
(3) 512,
L8
    
  BA.5102
(3) 511,
L8
    
  BA.5207
(3) 512,
L8
    
  BA.5201
(3) 512,
L8
    
  BA.5107
(3) 511,
L8
    
  BA.5103
(3) 511,
L8
    
  BA.4002
(3) 511,
L8
    
  BA.5101
(3) 511,
L8
    
    R2325  BA.5303
(3) 510,
L8
    
  BA.5303
(3) 511,
L8
    
  BA.6000
(12) 511,
L8
    
    R2327  BA.5506
(3) 511,
L8
    
  BA.5506
(3) 510,
L8
    
    R2410  MM4021
(3) 824,
L0
  AC2004
(3) 824,
L0
   
  MK4416
(3) 824,
L0
  MK4416
(3) 824,
L0
   
  AC2004
(3) 824,
L0
  MM4021
(3) 824,
L0
   
    R2414  MM4001
(3) 877,
L0
  FI2001
(3) 877,
L0
   
  AC2004
(3) 877,
L0
  AC2004
(3) 877,
L0
   
  AC.204
(3) 877,
L0
  BE3302
(3) 877,
L0
   
  FB.201
(3) 877,
L0
  AC.204
(3) 877,
L0
   
  FI2001
(3) 877,
L0
  MM4001
(3) 877,
L0
   
  LM4441
(3) 877,
L0
  FB.201
(3) 877,
L0
   
  BE3302
(3) 877,
L0
  LM4441
(3) 877,
L0
   
    R2418  FI2001
(3) 811,
L0
  AC3012
(3) 811,
L0
   
  AC3011
(3) 811,
L0
  AC.411
(3) 811,
L0
   
  AC3012
(3) 811,
L0
  AC3007
(3) 811,
L0
   
  AC4021
(3) 819,
L0
  AC1001
(3) 811,
L0
   
  AC3006
(3) 811,
L0
  AC3006
(3) 811,
L0
   
  LM2311
(3) 879,
L0
  LM2311
(3) 879,
L0
   
  AC1001
(3) 811,
L0
  AC3011
(3) 811,
L0
   
  BE.301
(3) 811,
L0
  AC.310
(3) 811,
L0
   
  AC3007
(3) 811,
L0
  BE.301
(3) 811,
L0
   
  AC.411
(3) 811,
L0
  FI2001
(3) 811,
L0
   
  AC.310
(3) 811,
L0
  AC4021
(3) 819,
L0
   
    R2426  MM4021
(3) 819,
L0
  AC4006
(3) 819,
L0
   
  AC3015
(3) 819,
L0
  MM4021
(3) 819,
L0
   
  AC4006
(3) 819,
L0
  AC3015
(3) 819,
L0
   
  AC4002
(3) 819,
L0
  BE3301
(3) 879,
L0
   
  BE3301
(3) 879,
L0
  AC4002
(3) 819,
L0
   
    R2433M  FB.201
(3) 855,
L0
  HR3002
(3) 885,
L0
   
  BE3301
(3) 885,
L0
  HR3001
(3) 885,
L0
   
  MK1201
(3) 885,
L0
  BE3301
(3) 885,
L0
   
  FI2001
(3) 885,
L0
  FI2001
(3) 885,
L0
   
  HR3002
(3) 885,
L0
  MK1201
(3) 885,
L0
   
  HR3001
(3) 885,
L0
  FB.201
(3) 855,
L0
   
    R2503  AC2004
(3) 892,
L0
  FI4000
(3) 892,
L0
   
  FI4000
(3) 892,
L0
  FI4001
(3) 892,
L0
   
  FI4002
(3) 892,
L0
  MG.401
(3) 892,
L0
   
  FI4001
(3) 892,
L0
  FI4002
(3) 892,
L0
   
  MG.401
(3) 892,
L0
  AC2004
(3) 892,
L0
   
  FI3004
(3) 892,
L0
  MM4001
(3) 892,
L0
   
  MM4001
(3) 892,
L0
  FI3004
(3) 892,
L0
   
    R2506  IE.211
(3) 830,
L0
  PS.110
(4) 831,
L0
       
    R2508  RE.1403
(3) 800,
L0
  RE.1406
(3) 800,
L0
     
    R2512  HM.491
(3) 810,
L0
   
  EN.345
(3) 810,
L0
   
  HM.492
(3) 810,
L0
   
  HM.318
(3) 810,
L0
   
  HM.319
(3) 810,
L0
   
    R2516  BE3302
(3) 824,
L0
  BE3302
(3) 824,
L0
   
    R2520  BA.4001
(3) 511,
L8
    
  BA.5108
(3) 511,
L8
    
  BA.4001
(3) 510,
L8
    
  BA.7000
(3) 511,
L8
    
    R2521  BA.5221
(3) 511,
L8
    
  BA.5321
(3) 511,
L8
    
  BA.5521
(3) 510,
L8
    
  BA.5521
(3) 511,
L8
    
  BA.5221
(3) 510,
L8
    
  BA.5321
(3) 510,
L8
    
  MK1201
(3) 826,
L0
         
  MK.201
(3) 826,
L0
         
  BE3301
(3) 826,
L0
         
  MK4417
(3) 824,
L0
         
  MK4435
(3) 824,
L0
         
  BA.5421
(3) 510,
L8
    
  BA.5421
(3) 511,
L8
    
       BE3301
(3) 826,
L0
   
       MK4417
(3) 824,
L0
   
       MK1201
(3) 826,
L0
   
       MK.201
(3) 826,
L0
   
       MK4435
(3) 824,
L0
   
    R2525  BA.5503
(3) 512,
L8
    
    R2528  AC3015
(3) 860,
L0
  AC4002
(3) 860,
L0
   
  AC4021
(3) 860,
L0
  AC3015
(3) 860,
L0
   
  AC4002
(3) 860,
L0
  AC4021
(3) 860,
L0
   
    R2532  AC.311
(3) 813,
L0
  AC.307
(3) 813,
L0
   
  BE3301
(3) 811,
L0
  AC.311
(3) 813,
L0
   
  AC.307
(3) 813,
L0
  BE3301
(3) 811,
L0
   
  AC.306
(3) 813,
L0
  AC.306
(3) 813,
L0
   
    R2626  DB1100
(3) 854,
L0
  DB1100
(3) 854,
L0
   
    R2631M  DB4201
(3) 854,
L0
  DB2101
(3) 858,
L0
   
  DB4101
(3) 854,
L0
  DB4101
(3) 854,
L0
   
  DB3102
(3) 854,
L0
  DB4201
(3) 854,
L0
   
  DB2101
(3) 858,
L0
  DB1101
(3) 858,
L0
   
  DB1101
(3) 858,
L0
  DB3102
(3) 854,
L0
   
    R2634M  DB1101
(3) 856,
L0
  DB1101
(3) 856,
L0
   
  DB2102
(3) 856,
L0
  DB2101
(3) 856,
L0
   
  DB1202
(3) 856,
L0
  DB1202
(3) 856,
L0
   
  DB2101
(3) 856,
L0
  DB2102
(3) 856,
L0
   
    R2716  IE.386
(3) 910,
L0
  IE.309
(3) 910,
L0
  EE.366
(3) 910,
L0
  IE.389
(3) 910,
L0
    R2723  CM.105
(4) 921,
L0
  IE.213
(3) 910,
L0
  ME.217
(3) 910,
L0
  MA.110
(3) 910,
L0
  IE.386
(3) 920,
L0
       
    IE.321
(3) 911,
L0
       
    R2727  CM.105
(4) 911,
L0
  IE.382
(3) 920,
L0
  IE.309
(3) 920,
L0
       
  IE.389
(3) 920,
L0
       
    R2728  GEN110
(3) 910,
L0
  MA.109
(3) 910,
L0
    ME.107
(3) 911,
L0
       
    PS.210
(3) 911,
L0
       
    R2729  IE.207
(3) 910,
L0
  IE.307
(3) 910,
L0
        PS.111
(4) 911,
L0
    R2730  HR4003
(3) 884,
L0
  HR4001
(3) 884,
L0
   
  HR4002
(3) 884,
L0
  HR4005
(3) 884,
L0
   
  HR4001
(3) 884,
L0
  HR4002
(3) 884,
L0
   
  HR4004
(3) 884,
L0
  HR4004
(3) 884,
L0
   
  BE3301
(3) 886,
L0
  BE3301
(3) 886,
L0
   
  HR4005
(3) 884,
L0
  HR4003
(3) 884,
L0
   
    R2736M  BE3302
(3) 800,
L0
  GE.141
(2) 800,
L0
   
  HR.301
(3) 835,
L0
  EC.202
(3) 800,
L0
   
  BS.212
(3) 800,
L0
  HR.301
(3) 835,
L0
   
  EC.202
(3) 800,
L0
  BS.212
(3) 800,
L0
   
  GE.110
(3) 800,
L0
  BE3302
(3) 800,
L0
   
  GE.141
(2) 800,
L0
  BE.302
(3) 800,
L0
   
  AC.100
(3) 800,
L0
  GE.110
(3) 800,
L0
   
  BE.302
(3) 800,
L0
  AC.100
(3) 800,
L0
   
    R2737M  MG.401
(3) 885,
L0
  MG.401
(3) 885,
L0
   
    R2738M  MK3301
(3) 828,
L0
  MK3308
(3) 828,
L0
   
  MK4416
(3) 828,
L0
  MK3307
(3) 828,
L0
   
  MK3309
(3) 828,
L0
  BE3301
(3) 828,
L0
   
  MK3308
(3) 828,
L0
  MK1201
(3) 828,
L0
   
  MK3307
(3) 828,
L0
  MK3309
(3) 828,
L0
   
  BE3301
(3) 828,
L0
  MK4416
(3) 828,
L0
   
  MK1201
(3) 828,
L0
  MK3301
(3) 828,
L0
   
    R2902  MM4021
(3) 854,
L0
  FI2001
(3) 854,
L0
   
  FI2001
(3) 854,
L0
  DB3201
(3) 854,
L0
   
  DB3201
(3) 854,
L0
  MM4021
(3) 854,
L0
   
    R2906  MM4021
(3) 885,
L0
  MM4021
(3) 885,
L0
   
    R2911  AC3009
(3) 860,
L0
  AC3009
(3) 860,
L0
   
    R2917  LM4411
(3) 878,
L0
  LM2311
(3) 878,
L0
   
  LM3371
(3) 878,
L0
  BE3301
(3) 893,
L0
   
  LM3361
(3) 878,
L0
  LM4411
(3) 878,
L0
   
  LM2351
(3) 878,
L0
  LM3371
(3) 878,
L0
   
  LM2311
(3) 878,
L0
  LM3361
(3) 878,
L0
   
  BE3301
(3) 878,
L0
  BE3301
(3) 878,
L0
   
  BE3301
(3) 893,
L0
  LM2351
(3) 878,
L0
   
    R2926  MM3002
(3) 846,
L0
  FI2001
(3) 846,
L0
   
  MK1201
(3) 846,
L0
  MM4001
(3) 846,
L0
   
  MM3001
(3) 846,
L0
  MM3001
(3) 846,
L0
   
  MG.435
(3) 846,
L0
  MG.435
(3) 846,
L0
   
  BE.301
(3) 846,
L0
  MM4003
(3) 846,
L0
   
  FI2001
(3) 846,
L0
  BE3301
(3) 846,
L0
   
  MM4001
(3) 846,
L0
  MM3002
(3) 846,
L0
   
  MM4003
(3) 846,
L0
  MK1201
(3) 846,
L0
   
  MM3004
(3) 846,
L0
  MM3004
(3) 846,
L0
   
  BE3301
(3) 846,
L0
  BE.301
(3) 846,
L0
   
    R2927  FI2001
(3) 893,
L0
  FI2001
(3) 893,
L0
   
    R2929  MK1201
(3) 842,
L0
  FI2001
(3) 842,
L0
   
  FI2001
(3) 842,
L0
  MM3003
(3) 842,
L0
   
  MM3002
(3) 842,
L0
  MM3002
(3) 842,
L0
   
  AC2004
(3) 842,
L0
  AC2004
(3) 842,
L0
   
  MM3003
(3) 842,
L0
  MK1201
(3) 842,
L0
   
    R2930  AC2004
(3) 885,
L0
  AC2004
(3) 885,
L0
   
    R4106B CE.206
(3) 820,
L0
  CE.214
(3) 821,
L0
 CE.214
(3) 821,
L0
   CE.326
(3) 821,
L0
 
     CE.214
(2) 821,
L0
 CE.214
(2) 821,
L0
      
       CE.217
(3) 821,
L0
     
    R4208 GE.100
(3) 820,
L0
  CE.217
(3) 822,
L0
        
     CE.217
(3) 821,
L0
        
    R4210B CE.330
(3) 820,
L0
  CE.320
(1) 802,
L0
 CE.326
(3) 821,
L0
     
    R4211        PS.110
(4) 831,
L0
    
        PS.210
(3) 911,
L0
    R4212  PS.111
(4) 911,
L0
       
    R4213        ME.107
(3) 911,
L0
          CE.100
(2) 821,
L0
 CE.100
(2) 821,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต