เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  20/12/2564 - 26/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
 
-
 
           
 
อ.
 
 
-
 
           
 
พ.
 
 
-
 
           
 
พฤ.
 
 
-
 
           
 
ศ.
 
 
-
 
           
อา.    3403  AC2004
(3) 823,
L0
  AC2004
(3) 823,
L0
 
  MK3307
(3) 823,
L0
  MK3307
(3) 823,
L0
 
  MK1201
(3) 825,
L0
  MK4417
(3) 823,
L0
 
  MK4417
(3) 823,
L0
  MK1201
(3) 825,
L0
 
    3406  BE3302
(3) 827,
L0
  BE3302
(3) 827,
L0
 
    3410  MK1201
(3) 849,
L0
  MK1201
(3) 849,
L0
 
    3411(จว)  MK3308
(3) 827,
L0
  MK.417
(3) 827,
L0
 
  MK3309
(3) 827,
L0
  MK.435
(3) 827,
L0
 
  MK4417
(3) 827,
L0
  FI2001
(3) 827,
L0
 
  MK4419
(3) 827,
L0
  BE3301
(3) 827,
L0
 
  MK.417
(3) 827,
L0
  AC2004
(3) 827,
L0
 
  MK4435
(3) 827,
L0
  LA2014
(3) 827,
L0
 
  AC.204
(3) 827,
L0
  MK3304
(3) 827,
L0
 
  MK3304
(3) 827,
L0
  MK3308
(3) 827,
L0
 
  LA2014
(3) 827,
L0
  MK3309
(3) 827,
L0
 
  AC2004
(3) 827,
L0
  MK4417
(3) 827,
L0
 
  BE3301
(3) 827,
L0
  MK4419
(3) 827,
L0
 
  FI2001
(3) 827,
L0
  MK4435
(3) 827,
L0
 
  MK.435
(3) 827,
L0
  AC.204
(3) 827,
L0
 
    3412  AC.412
(3) 814,
L0
  AC4021
(3) 814,
L0
 
  AC4014
(3) 814,
L0
  AC4016
(3) 814,
L0
 
  AC4016
(3) 814,
L0
  AC4023
(3) 814,
L0
 
  AC4021
(3) 814,
L0
  AC4014
(3) 814,
L0
 
  AC4023
(3) 814,
L0
  AC4090
(3) 814,
L0
 
  AC4090
(3) 814,
L0
  AC.412
(3) 814,
L0
 
    3414  MM4021
(3) 855,
L0
  MM4021
(3) 855,
L0
 
    3507A  EE.431
(3) 810,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
 ME.217
(3) 810,
L0
 
  EE.431
(3) 10,
L0
        
    3507B   CT.102
(3) 811,
L0
        
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
 
    3602  MM4001
(3) 847,
L0
  MM4005
(3) 847,
L0
 
  MM4002
(3) 847,
L0
  MM4002
(3) 847,
L0
 
  MM4005
(3) 847,
L0
  MM4001
(3) 847,
L0
 
  MM3003
(3) 847,
L0
  MM3003
(3) 847,
L0
 
  BE3301
(3) 847,
L0
  BE3301
(3) 847,
L0
 
    3603  AC4013
(3) 810,
L0
  MM4021
(3) 810,
L0
 
  AC4021
(3) 810,
L0
  AC3012
(3) 810,
L0
 
  MM4021
(3) 810,
L0
  AC4011
(3) 810,
L0
 
  AC4011
(3) 810,
L0
  AC4013
(3) 810,
L0
 
  AC3012
(3) 810,
L0
  AC4021
(3) 810,
L0
 
    3608  AC3011
(3) 812,
L0
  AC3011
(3) 812,
L0
 
  AC3006
(3) 812,
L0
  AC3006
(3) 812,
L0
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต