เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี| ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
ศ.    2310  EE.232
(1) 1,
L0
      
    2312  EE.367
(1) 2,
L0
   EE.367
(1) 1,
L0
  
    2711  ME.436
(1) 1,
L0
  EE.394
(1) 1,
L0
  
  ME.462
(1) 1,
L0
      
    R21127      AD.314
(3) 11,
L0
 
    R21131      MD.406
(3) 10,
L0
  
      MD4173
(3) 10,
L0
  
    R21208  FM.409
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA2103
(3) 10,
L0
  LA2104
(3) 10,
L0
  
      LA.202
(3) 10,
L0
  
    R2211  BA1104
(3) 10,
L0
      
    R2212  BA1301
(3) 10,
L0
      
  GEN205
(3) 310,
L0
      
  ILA214
(3) 10,
L0
      
    R2217      GEN102
(3) 330,
L0
  
      GE.100
(3) 330,
L0
  
    R2228  IEL312
(3) 10,
L0
      
    R2242M  GEN402
(3) 340,
L0
      
    R2303   FS.409
(3) 11,
L0
 FS.409
(3) 11,
L0
  FS.409
(3) 11,
L0
  
    R2306  VD.461
(3) 11,
L0
  VD.461
(3) 11,
L0
 
    R2315  ID.460
(3) 10,
L0
  ID.401
(3) 11,
L0
 
      ID.412
(3) 11,
L0
 
    R2335  AR.460
(3) 10,
L0
  AR.452
(5) 11,
L0
 AR.333
(2) 10,
L0
 
  AR.460
(3) 10,
L0
     AR.333
(2) 10,
L0
 
    R2337      AR.352
(5) 11,
L0
 
      AR.352
(5) 11,
L0
 
    R2340M   FS.321
(3) 11,
L0
 FS.321
(3) 11,
L0
  FS.321
(3) 11,
L0
  
    R2403  VD.351
(3) 11,
L0
    
    R2410  NU.1103
(3) 11,
L0
      
    R2418   MM3001
(3) 10,
L0
  LM2351
(3) 10,
L0
  
    R2426  EC2003
(3) 20,
L0
      
  EC.201
(3) 20,
L0
      
    R2431M  IP.367
(3) 11,
L0
     
    R2433M      AR.252
(5) 11,
L0
 
      AR.252
(5) 11,
L0
 
    R2434M      ID.320
(3) 11,
L0
 
    R2502   FI4006
(3) 10,
L0
  BI3305
(3) 10,
L0
  
    R2503      PY.406
(3) 10,
L0
  
    R2504  BI4430
(3) 10,
L0
   MM3005
(3) 10,
L0
  
    R2505      PY.433
(3) 10,
L0
  
    R2506  PS.210
(3) 11,
L0
       
    R2508  HRM1101
(3) 310,
L0
  LA4704
(3) 10,
L0
  
  IHM104
(3) 10,
L0
  LA.401
(3) 10,
L0
  
  IBA451
(3) 10,
L0
      
    R2510   LA3302
(2) 10,
L0
  IHM101
(3) 10,
L0
  
      IGE108
(3) 10,
L0
  
    R2512  LA4703
(3) 10,
L0
      
  LA.405
(3) 10,
L0
      
    R2521  PY.454
(3) 10,
L0
  PY.454
(3) 20,
L0
  
    R2528  LM2311
(3) 10,
L0
      
    R2532  HR3005
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.314
(3) 10,
L0
  CS.414
(3) 10,
L0
  
  CS.313
(3) 10,
L0
      
  DTI312
(3) 11,
L0
      
    R2618      CT.341
(3) 10,
L0
  
    R2620      CT.308
(3) 10,
L0
  
    R2623      DTI313
(3) 11,
L0
  
      CS.521
(3) 10,
L0
  
    R2625    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
 
    R2626    HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
 
    IHM231
(3) 11,
L0
      
    R2631M  CA1301
(3) 11,
L0
 BS.211
(3) 11,
L0
    CA1301
(3) 21,
L0
 
    DB1100
(3) 11,
L0
      
    R2633M  CA1301
(3) 31,
L0
      CA1301
(3) 41,
L0
 
    R2634M  HA.111
(3) 10,
L0
    DB1101
(3) 11,
L0
 
  SR.203
(3) 11,
L0
      
    R2636M  EE.219
(1) 1,
L0
  DB1100
(3) 12,
L0
   
    R2701  ALB203
(2) 11,
L0
      
    R2711A  HM.313
(3) 11,
L0
    HM.313
(3) 21,
L0
   
  IHM231
(3) 11,
L0
        
    R2715   MK.201
(3) 20,
L0
  AC3015
(3) 10,
L0
  
   MK1201
(3) 20,
L0
  AC.315
(3) 10,
L0
  
    R2716  MA.208
(3) 710,
L0
  DB1101
(3) 11,
L0
   
    R2721  GE.123
(3) 300,
L0
  TH.4001
(3) 10,
L0
 
    R2724  ME.309
(3) 710,
L0
      
    R2732  AL.327
(3) 10,
L0
  AL.308
(3) 10,
L0
  
    R2733  AL.352
(3) 10,
L0
  AL.352
(3) 20,
L0
  
    R2736M  ME.305
(3) 10,
L0
      
    R2737M  BS.211
(3) 11,
L0
    SR.101
(3) 10,
L0
  
  DB1100
(3) 11,
L0
        
  DB1100
(3) 12,
L0
        
    R2738M  PY.201
(3) 10,
L0
      
    R2815  AL.334
(3) 10,
L0
  AIM310
(3) 10,
L0
  
      IAV340
(3) 10,
L0
  
    R2816      AL.453
(3) 10,
L0
  
    R2820  GEN207
(3) 20,
L0
  GEN207
(3) 40,
L0
  
    R2821      GE.142
(2) 50,
L0
    
    R2822  GE.213
(3) 70,
L0
  GEN102
(3) 110,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 100,
L0
  GEN102
(3) 120,
L0
  
    R2827  BE.301
(3) 30,
L0
  SS.209
(3) 10,
L0
  
  BE3301
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 140,
L0
  
  ESP100
(2) 11,
L0
      
    R2828  BE3301
(3) 40,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
  
  BE.301
(3) 40,
L0
  GEN102
(3) 150,
L0
  
      BE.302
(3) 10,
L0
  
    R2829  EL1101
(3) 10,
L0
  IEL206
(3) 10,
L0
  
  GEN105
(3) 310,
L0
  EL1105
(3) 10,
L0
  
  IEL103
(3) 10,
L0
      
    R2830  SR.301
(3) 10,
L0
   ME.206
(3) 710,
L0
 
    R2831      EL1234
(3) 11,
L0
 
      IHM245
(3) 10,
L0
 
      IEL336
(3) 11,
L0
 
      HRM4342
(3) 340,
L0
 
    R2833      GEN207
(3) 30,
L0
  
    R2834      EFC128
(3) 10,
L0
  
    R2835  GEN305
(2) 10,
L0
        
    R2836  AC.101
(3) 11,
L0
 AC1001
(3) 11,
L0
      
  AC1001
(3) 11,
L0
 AC.101
(3) 11,
L0
      
    R2839  AL.412
(3) 10,
L0
      
    R2842M  IAV430
(3) 10,
L0
  IAV442
(3) 10,
L0
  
    R2843M  EAB103
(1) 3,
L0
  EAB103
(1) 3,
L0
  
    R2844M  GE.121
(3) 330,
L0
      
  GEN401
(3) 330,
L0
      
    R2845M  LM3401
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
  
    R2847M  AIM210
(3) 10,
L0
  ESP090
(0) 11,
L0
  
  IAV130
(3) 10,
L0
      
    R2851M  TH.1003
(3) 10,
L0
      
    R2901  SS.442
(3) 10,
L0
  MK3301
(3) 10,
L0
  
      MK.301
(3) 10,
L0
  
    R2902  SR.411
(3) 11,
L0
  BC.212
(3) 10,
L0
  
    R2903    CA1301
(3) 11,
L0
  CA1301
(3) 21,
L0
   
    R2904    CA1301
(3) 31,
L0
  CA1301
(3) 41,
L0
   
    R2905  PY.305
(3) 10,
L0
  PS.211
(3) 11,
L0
   
    R2906  GEN406
(3) 10,
L0
  CM.205
(3) 12,
L0
   
      CM.205
(3) 11,
L0
   
    R2907  GEN403
(3) 30,
L0
      
  GE.129
(3) 30,
L0
      
    R2911  GEN104
(3) 10,
L0
    GE.141
(2) 50,
L0
  
        GEN306
(2) 20,
L0
  
    R2912  GEN101
(3) 90,
L0
      
  GE.101
(2) 60,
L0
       
    R2916      LA2014
(3) 30,
L0
  
    R2917  FB.201
(3) 11,
L0
  LM4441
(3) 10,
L0
  
  FI2001
(3) 11,
L0
  TR.441
(3) 10,
L0
  
    R2925      LA.214
(3) 40,
L0
  
      LA2014
(3) 40,
L0
  
    R2926  MA3201
(3) 11,
L0
  AC.204
(3) 31,
L0
 AC.204
(3) 31,
L0
 
  MA.201
(3) 11,
L0
  AC2004
(3) 31,
L0
 AC2004
(3) 31,
L0
 
    R2927  GEN201
(3) 780,
L0
 GEN201
(3) 770,
L0
  
    R2929  AL.335
(3) 10,
L0
   AL.432
(3) 11,
L0
 
    R2930  GEN505
(3) 10,
L0
  GEN506
(3) 10,
L0
  
    R2931M  TM.3325
(3) 10,
L0
 TM.324
(3) 11,
L0
      
  TM.324
(3) 11,
L0
 TM.3325
(3) 10,
L0
      
    R2932M  PF.413
(3) 10,
L0
   MA.109
(3) 710,
L0
 
    R2933M  PR.415
(3) 10,
L0
      
    R3902  SS.301
(3) 10,
L0
  SS.311
(3) 10,
L0
  
  SS.221
(3) 10,
L0
      
    R3903  SS.333
(3) 10,
L0
      
    R4101A      IE.102
(1) 1,
L0
  
    R4104  CE.217
(3) 11,
L0
   ME.307
(1) 2,
L0
 
    R4106A  CE.311
(3) 10,
L0
      
    R4106B      CE.312
(1) 1,
L0
  
    R4211      PS.110
(4) 11,
L0
  
    R4212  PS.211
(3) 11,
L0
  PS.111
(4) 12,
L0
  
    R4213  ME.107
(3) 711,
L0
 ME.107
(3) 711,
L0
     
    Raerobic  GE.155
(1) 1,
L0
   GEN601
(1) 2,
L0
 GEN601
(1) 3,
L0
  
  GEN601
(1) 1,
L0
   GE.155
(1) 2,
L0
 GE.155
(1) 3,
L0
  
      GE.155
(1) 2,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต