เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 4
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R4101B  ME.391
(3) 710,
L0
  IE.102
(1) 701,
L0
     
    R4108A   CE.209
(2) 10,
L0
         
    R4207B      CE.313
(2) 310,
L0
      
    R4210  CM.205
(3) 11,
L0
         
    R4214      IE.321
(3) 11,
L0
 IE.321
(3) 11,
L0
    
อ.    R4101B  ME.395
(3) 710,
L0
  ME.492
(3) 710,
L0
     
    R4102A      IE.207
(3) 10,
L0
     
    R4102B  ME.303
(1) 1,
L0
         
    R4108A  MA.109
(3) 310,
L0
  CE.444
(3) 310,
L0
     
พ.    R4102A  IE.382
(3) 10,
L0
         
    R4102B      ME.303
(1) 702,
L0
     
    R4210  CM.205
(3) 12,
L0
         
พฤ.    R4102A  IE.421
(1) 1,
L0
         
    R4209  IE.387
(3) 10,
L0
         
ศ.    R4102A  IE.410
(3) 10,
L0
  IE.383
(3) 10,
L0
     
    R4102B       ME.303
(1) 701,
L0
    
    R4108A      IE.211
(3) 310,
L0
     
    R4210  CM.105
(4) 11,
L0
         
ส.    R4102A  IE.206
(3) 10,
L0
  IE.384
(3) 10,
L0
     
    R4102B        IE.485
(1) 1,
L0
    
    R4108A        CE.311
(3) 820,
L0
    
    R4108B           CE.312
(1) 802,
L0
    R4210        CM.105
(4) 821,
L0
    
    R4214    CT.102
(3) 821,
L0
  CT.102
(3) 891,
L0
     
อา.    R4102B  IE.485
(1) 901,
L0
       
    R4108B  CE.214
(2) 821,
L0
  CE.217
(3) 822,
L0
     
      CE.217
(3) 831,
L0
     
    R4210        CM.105
(4) 911,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต