เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  29/11/2564 - 5/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.    2606  VD.261
(3) 11,
L0
      
    R.C 107  HM.426
(3) 11,
L0
        
    R2218  CE.320
(1) 301,
L0
  CE.320
(1) 301,
L0
    
    R2434M  GEN402
(3) 10,
L0
        
  GE.123
(3) 10,
L0
        
  GE.123
(3) 10,
L0
        
    R2508  IGE203
(3) 10,
L0
  IGE203
(3) 10,
L0
    
    R2602   GE.142
(2) 310,
L0
  CS.001
(3) 310,
L0
    
    R2721      TH.3001
(3) 10,
L0
   
      TH.2011
(3) 10,
L0
   
    R2826      GE.102
(2) 20,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
    
      GE.102
(2) 20,
L0
 GE.102
(2) 20,
L0
    
    R2827  GE.123
(3) 710,
L0
  GE.102
(2) 710,
L0
 GE.102
(2) 710,
L0
    
    R2828  GE.162
(2) 10,
L0
        
    R2906   MK.201
(3) 10,
L0
        
   MK1201
(3) 10,
L0
        
    R2916      GE.102
(2) 10,
L0
 GE.102
(2) 10,
L0
    
    R2917  GE.234
(3) 10,
L0
        
    R2925  GE.131
(3) 10,
L0
        
    R2926  GE.131
(3) 20,
L0
  GE.131
(3) 30,
L0
    
  GEN301
(3) 20,
L0
        
    R2929  GE.101
(2) 10,
L0
         
  GEN101
(3) 10,
L0
        
  GE.101
(2) 10,
L0
         
  GE.101
(2) 10,
L0
         
    R3903  RH.203
(2) 11,
L0
  RH.203
(2) 11,
L0
    
    Rป.ครัว1      HM.426
(3) 11,
L0
   
อ.    2606  VD.261
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.429
(3) 10,
L0
  HM.429
(3) 10,
L0
    
    R.C 107  HM.424
(3) 11,
L0
        
    R2218  CE.447
(3) 310,
L0
        
    R2219  CE.209
(2) 310,
L0
 CE.209
(2) 310,
L0
  CE.313
(2) 310,
L0
 CE.313
(2) 310,
L0
   
    R2340M  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
  FS.215
(3) 11,
L0
     
    R2433M  GE.142
(2) 10,
L0
 GE.142
(2) 10,
L0
        
  GEN405
(2) 10,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
        
    R2434M  GE.123
(3) 10,
L0
        
  GE.123
(3) 10,
L0
        
  GEN402
(3) 10,
L0
        
    R2502      GE.141
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 20,
L0
    
    R2506      MA.201
(3) 11,
L0
   
    R2510  PY.202
(3) 10,
L0
  PY.202
(3) 10,
L0
    
    R2602   GE.142
(2) 310,
L0
  CS.001
(3) 310,
L0
    
    R2721      TH.3001
(3) 10,
L0
   
      TH.2011
(3) 10,
L0
   
    R2827  GE.123
(3) 710,
L0
        
    R2829  ES.403
(1) 2,
L0
  ES.403
(1) 2,
L0
    
    R2906   MK.201
(3) 10,
L0
        
   MK1201
(3) 10,
L0
        
    R2916      GEN401
(3) 10,
L0
    
      GE.121
(3) 10,
L0
    
      GE.121
(3) 10,
L0
    
    R2917  GE.234
(3) 10,
L0
        
    R2925  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.152
(1) 1,
L0
 GE.152
(1) 1,
L0
    
    R2926  GE.131
(3) 20,
L0
  GE.131
(3) 30,
L0
    
  GEN301
(3) 20,
L0
        
    R2927      GE.152
(1) 2,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
    
      GE.152
(1) 2,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
    
    R2929  GE.101
(2) 10,
L0
         
  GE.101
(2) 10,
L0
         
  GEN101
(3) 10,
L0
        
  GE.101
(2) 10,
L0
         
    R2931M  TM.325
(3) 10,
L0
  TM.325
(3) 10,
L0
    
    RBAKERY      HM.424
(3) 11,
L0
   
พ.    2606  VD.262
(3) 11,
L0
      
    R.C 106  HM.425
(3) 11,
L0
        
    R.C 107  HM.422
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
   
    R2218  CE.423
(3) 310,
L0
  CE.329
(2) 310,
L0
 CE.329
(2) 310,
L0
   
    R2219  GE.134
(3) 310,
L0
  GE.109
(3) 310,
L0
    
  GE.134
(3) 310,
L0
        
    R2340M  FS.215
(3) 11,
L0
 FS.215
(3) 11,
L0
  FS.215
(3) 11,
L0
     
    R2433M  GE.142
(2) 710,
L0
 GEN405
(2) 20,
L0
        
  GE.142
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 20,
L0
        
  GEN405
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 710,
L0
        
    R2510      GE.100
(3) 10,
L0
    
      GE.100
(3) 10,
L0
    
    R2602  CS.231
(3) 10,
L0
  CS.711
(0) 1,
L0
    
  CS.711
(0) 1,
L0
  CS.231
(3) 10,
L0
    
    R2608  CS.231
(3) 310,
L0
  CS.231
(3) 310,
L0
    
    R2822  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.107
(3) 10,
L0
    
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
        
  GE.110
(3) 20,
L0
        
    R2827  GEN109
(3) 20,
L0
        
  GE.110
(3) 30,
L0
        
    R2829  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
    
    R2831  BE.302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
    
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 20,
L0
    
    R2834  BE.301
(3) 10,
L0
        
  BE3301
(3) 10,
L0
        
    R2840  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 10,
L0
    
    R2902  PS.111
(4) 11,
L0
        
    R2916      GE.121
(3) 10,
L0
    
      GE.121
(3) 10,
L0
    
      GEN401
(3) 10,
L0
    
    R2926  GE.141
(2) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
    
  GEN306
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
  GE.132
(3) 10,
L0
    
    R2931M  TM.222
(3) 10,
L0
  TM.222
(3) 10,
L0
    
    R3902  SS.103
(3) 11,
L0
  SS.103
(3) 11,
L0
   
  SS.104
(3) 10,
L0
  SS.104
(3) 10,
L0
    
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
    
    Rป.ครัว1      HM.425
(3) 11,
L0
   
พฤ.    2606  VD.262
(3) 11,
L0
      
    R2206  LW.304
(3) 10,
L0
        
  LA.307
(3) 10,
L0
        
    R2218  CE.447
(3) 310,
L0
        
    R2506  MA.201
(3) 11,
L0
        
ศ.    R.C 105  HM.434
(3) 10,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
    
    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
  HM.436
(3) 10,
L0
    
  HM.436
(3) 10,
L0
        
    R2206  LW.304
(3) 10,
L0
        
  LA.307
(3) 10,
L0
        
    R2218   CE.423
(3) 310,
L0
        
    R2219  GE.134
(3) 310,
L0
  GE.109
(3) 310,
L0
    
  GE.134
(3) 310,
L0
        
    R2502  PY.404
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
   
    R2508  TR.211
(3) 10,
L0
  TR.211
(3) 10,
L0
    
    R2510      GE.100
(3) 10,
L0
    
      GE.100
(3) 10,
L0
    
    R2822  GE.110
(3) 10,
L0
  GE.107
(3) 10,
L0
    
    R2826  GE.110
(3) 20,
L0
        
  GE.110
(3) 20,
L0
        
    R2827  GEN109
(3) 20,
L0
        
  GE.110
(3) 30,
L0
        
    R2831  BE.302
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
    
  BE3302
(3) 10,
L0
  BE.301
(3) 20,
L0
    
    R2834  BE3301
(3) 10,
L0
        
  BE.301
(3) 10,
L0
        
    R2847M  ES.103
(0) 1,
L0
  ES.103
(0) 1,
L0
    
    R2902  PS.111
(4) 11,
L0
        
    R2904  MA.208
(3) 10,
L0
  MA.208
(3) 10,
L0
    
    R2926      GE.132
(3) 10,
L0
    
      GE.132
(3) 10,
L0
    
    R4212      PS.111
(4) 11,
L0
    
    Rป.ครัว1      HM.433
(3) 11,
L0
   
ส.    2710  EE.356
(3) 811,
L0
 EE.356
(3) 811,
L0
        
    2711      EE.356
(3) 811,
L0
  EE.356
(3) 811,
L0
 
    R.C 105  HM.435
(3) 11,
L0
  HM.435
(3) 11,
L0
   
    R2218  HM.427
(3) 10,
L0
  HM.427
(3) 10,
L0
    
    R2219  GE.140
(2) 820,
L0
  GE.144
(2) 820,
L0
  
       GE.144
(2) 820,
L0
  
    R2243M  TH.503
(3) 510,
L8
  TH.503
(3) 510,
L8
    
    R2503  TM.344
(3) 11,
L0
    TM.344
(3) 11,
L0
     
    R4102      EE.432
(1) 801,
L0
  EE.432
(1) 801,
L0
 
    R4208  CM.105
(4) 811,
L0
        
อา.    2809     CM.105
(4) 811,
L0
  CM.105
(4) 811,
L0
  
    R2217  GE.145
(2) 820,
L0
       
  GE.145
(2) 820,
L0
       
    R2219  PS.111
(4) 811,
L0
         
    R2243M  TH.502
(3) 510,
L8
  TH.502
(3) 510,
L8
    
    R4212     PS.111
(4) 811,
L0
  PS.111
(4) 811,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต