เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    R2217  HRM4351
(3) 340,
L0
  HRM4351
(3) 340,
L0
     
  HRM4351
(3) 10,
L0
  HRM4351
(3) 10,
L0
     
  HM.436
(3) 10,
L0
  HM.436
(3) 10,
L0
     
    R2414  NU.4304
(3) 10,
L0
  NU.4304
(3) 10,
L0
     
    R2502  BI4402
(3) 10,
L0
  BI.402
(3) 10,
L0
     
  BI.402
(3) 10,
L0
  BI4402
(3) 10,
L0
     
    R2503  GE.123
(3) 10,
L0
  MK.424
(3) 10,
L0
     
  GEN402
(3) 10,
L0
  MK4424
(3) 10,
L0
     
    R2506  MK.435
(3) 10,
L0
         
    R2602   GE.140
(2) 10,
L0
  GE.140
(2) 10,
L0
      
    R2822      GEN105
(3) 10,
L0
     
    R2828  BE.301
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
     
  BE3301
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
     
    R2844M  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
     
  GE.131
(3) 10,
L0
  GEN301
(3) 20,
L0
     
  GEN301
(3) 10,
L0
         
    R2846M  GEN501
(3) 10,
L0
  MK1201
(3) 10,
L0
     
      MK.201
(3) 10,
L0
     
    R4106A  CE.214
(2) 311,
L0
     CE.214
(2) 311,
L0
       
    R4106B   CE.214
(2) 311,
L0
   CE.214
(2) 311,
L0
    
อ.    R.C 107  HM.429
(3) 10,
L0
  HRM4348
(3) 10,
L0
     
  HRM4348
(3) 10,
L0
  HM.429
(3) 10,
L0
     
    R2414   NU.2305
(2) 10,
L0
      
    R2502  HR.304
(3) 10,
L0
  HR.304
(3) 10,
L0
     
    R2503  GE.123
(3) 10,
L0
  MK4424
(3) 10,
L0
     
  GEN402
(3) 10,
L0
  MK.424
(3) 10,
L0
     
    R2505      BI4430
(3) 10,
L0
     
      BI.430
(3) 10,
L0
     
    R2506  MK.435
(3) 10,
L0
         
    R2508  MG.300
(3) 10,
L0
  MG.300
(3) 10,
L0
     
    R2602  GE.143
(2) 311,
L0
 GE.143
(2) 311,
L0
  GE.143
(2) 311,
L0
 GE.143
(2) 311,
L0
     
    R2814  ES.403
(1) 1,
L0
  ES.403
(1) 1,
L0
     
    R2822      GEN105
(3) 10,
L0
     
    R2828  BE.301
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 10,
L0
     
  BE3301
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 10,
L0
     
    R2844M  GE.131
(3) 10,
L0
  GE.131
(3) 20,
L0
     
  GE.131
(3) 10,
L0
  GEN301
(3) 20,
L0
     
  GEN301
(3) 10,
L0
         
    R2846M  GEN501
(3) 10,
L0
  MK1201
(3) 10,
L0
     
      MK.201
(3) 10,
L0
     
    R4106A  CE.327
(4) 311,
L0
         
พ.    R.C 107  HM.433
(3) 11,
L0
         
  HRM4343
(3) 11,
L0
         
    R2206  LA3502
(2) 10,
L0
   LA.310
(3) 10,
L0
     
  LA.307
(3) 10,
L0
   LA3504
(3) 10,
L0
     
    R2218  HRM4338
(3) 11,
L0
  HRM4338
(3) 11,
L0
    
  HM.422
(3) 11,
L0
  HM.422
(3) 11,
L0
    
    R2406  ID.124
(3) 11,
L0
         
    R2414  NU.2306
(2) 11,
L0
  NU.2306
(2) 12,
L0
      
  NU.2306
(2) 12,
L0
  NU.2306
(2) 11,
L0
      
    R2502  HR.415
(3) 10,
L0
  HR.415
(3) 10,
L0
     
    R2503  MK4429
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
     
  MK.429
(3) 10,
L0
  BI.425
(3) 10,
L0
     
    R2504  TR.403
(3) 10,
L0
  TR.403
(3) 10,
L0
     
    R2721  TH.4004
(3) 10,
L0
         
    R2814  ES.404
(1) 1,
L0
  ES.404
(1) 1,
L0
     
    R2833  GE.152
(1) 1,
L0
  GEN306
(2) 10,
L0
      
  GEN604
(2) 11,
L0
  GE.141
(2) 10,
L0
      
    R2835  GEN201
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 10,
L0
     
      GEN401
(3) 10,
L0
     
    R2844M      GEN502
(3) 10,
L0
     
      GE.133
(3) 10,
L0
     
      GE.133
(3) 10,
L0
     
    R4208  CE.113
(3) 310,
L0
  CE.113
(3) 310,
L0
     
    Rป.ครัว1      HRM4343
(3) 11,
L0
    
      HM.433
(3) 11,
L0
    
    Rป.อาฯ1  HM.423
(3) 11,
L0
  HM.423
(3) 11,
L0
    
  HRM4352
(3) 341,
L0
  HRM4352
(3) 341,
L0
    
พฤ.    R2502  GE.102
(2) 10,
L0
         
    R2505  BI.430
(3) 10,
L0
         
  BI4430
(3) 10,
L0
         
    R2844M  GEN405
(2) 10,
L0
         
  GE.142
(2) 10,
L0
         
ศ.    R.C 107  HRM4355
(3) 11,
L0
  HM.435
(3) 11,
L0
    
  HM.435
(3) 11,
L0
  HRM4355
(3) 11,
L0
    
    R2206  LA.307
(3) 10,
L0
   LA.310
(3) 10,
L0
     
  LA3502
(2) 10,
L0
   LA3504
(3) 10,
L0
     
    R2406  ID.124
(3) 11,
L0
         
    R2502  LM4469
(3) 10,
L0
  LM4469
(3) 10,
L0
     
    R2503  MK.429
(3) 10,
L0
  BI4425
(3) 10,
L0
     
  MK4429
(3) 10,
L0
  BI.425
(3) 10,
L0
     
    R2506  EC.202
(3) 10,
L0
  EC.202
(3) 10,
L0
     
    R2508  BS.212
(3) 11,
L0
         
    R2625      BS.212
(3) 11,
L0
    
    R2721  TH.4004
(3) 10,
L0
         
    R2833  GEN604
(2) 11,
L0
  GE.141
(2) 10,
L0
      
  GE.152
(1) 1,
L0
  GEN306
(2) 10,
L0
      
    R2835  GEN201
(3) 10,
L0
  GEN401
(3) 10,
L0
     
      GE.121
(3) 10,
L0
     
    R2844M      GEN502
(3) 10,
L0
     
      GE.133
(3) 10,
L0
     
      GE.133
(3) 10,
L0
     
    R4106A  CE.327
(4) 311,
L0
         
    R4106B      CE.327
(4) 311,
L0
     
ส.    2710  EE.356
(3) 811,
L0
 EE.356
(3) 811,
L0
         
    2711      EE.356
(3) 811,
L0
  EE.356
(3) 811,
L0
  
    R.C 107  HM.434
(3) 10,
L0
  HM.434
(3) 10,
L0
     
  HRM4354
(3) 10,
L0
  HRM4354
(3) 10,
L0
     
    R2405  INT211
(4) 811,
L0
  INT211
(4) 811,
L0
     
    R2410  INT226
(3) 811,
L0
  INT232
(3) 811,
L0
   
    R2429  CE.100
(2) 311,
L0
  CE.100
(2) 311,
L0
    
    R2503  BI.401
(3) 11,
L0
  BI.401
(3) 11,
L0
    
  BI4401
(3) 10,
L0
   BI4401
(3) 10,
L0
     
    R2508  CM.105
(4) 811,
L0
         
    R2521 IE.383
(3) 890,
L0
  ME.217
(3) 890,
L0
  GEN111
(3) 890,
L0
    R4101A IE.102
(1) 805,
L0
 IE.102
(1) 805,
L0
       
    R4102      EE.432
(1) 801,
L0
  EE.432
(1) 801,
L0
  
    R4207       MA.208
(3) 850,
L0
 MA.208
(3) 850,
L0
 
    R4208 GE.131
(3) 850,
L0
 GE.152
(1) 809,
L0
   GE.110
(3) 850,
L0
 GE.110
(3) 850,
L0
 
 GE.131
(3) 850,
L0
 GE.131
(3) 850,
L0
       
    GE.131
(3) 850,
L0
       
      GE.152
(1) 809,
L0
       
อา.    2809     CM.105
(4) 811,
L0
 CM.105
(4) 811,
L0
   
    R2405       INT231
(3) 811,
L0
  
    R2410  INT343
(3) 811,
L0
  INT334
(3) 811,
L0
    
    R2429  INT241
(3) 811,
L0
        
    R2721  IE.386
(3) 910,
L0
  IE.310
(3) 910,
L0
    R2723  IE.412
(3) 910,
L0
  IE.482
(3) 910,
L0
    R2727  MA.208
(3) 910,
L0
  GEN111
(3) 910,
L0
  IE.383
(3) 910,
L0
  GE.214
(3) 910,
L0
    R4205        IE.486
(1) 901,
L0
    R4208 GE.122
(3) 850,
L0
 GE.122
(3) 850,
L0
       
 GE.122
(3) 850,
L0
 GE.122
(3) 850,
L0
       
    R4210B    CM.105
(4) 851,
L0
    CM.105
(4) 851,
L0
 
    R4212  PS.211
(3) 811,
L0
  PS.211
(3) 811,
L0
      

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต