เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  22/11/2564 - 28/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    2312  EE.367
(1) 701,
L0
  EE.228
(1) 1,
L0
  
    R21131      MD.404
(3) 10,
L0
  
      MD4153
(3) 10,
L0
  
    R2206  LA3405
(2) 10,
L0
   LA.416
(2) 10,
L0
   
  LA.302
(3) 10,
L0
  LA.312
(3) 10,
L0
  
    R2211  BA1205
(3) 10,
L0
  IGE115
(3) 10,
L0
  
  IMK431
(3) 10,
L0
  BA1101
(3) 10,
L0
  
      IMG318
(3) 10,
L0
  
    R2212  TM.2210
(3) 10,
L0
  BA1202
(3) 10,
L0
  
  TM.213
(3) 10,
L0
  IFB301
(3) 10,
L0
  
    R2217      BA1404
(3) 10,
L0
  
      IMK220
(3) 10,
L0
  
    R2219      IEL418
(3) 11,
L0
 
    R2223  IEL417
(3) 10,
L0
  IGE101
(3) 20,
L0
  
  IEL233
(3) 10,
L0
  GE1501
(3) 20,
L0
  
      GEN102
(3) 340,
L0
  
    R2228  IEL320
(3) 10,
L0
  IEN242
(3) 10,
L0
  
      IEL311
(3) 10,
L0
  
    R2242M  EN2402
(3) 340,
L0
        
    R2309   FS.227
(3) 11,
L0
 FS.227
(3) 11,
L0
  FS.227
(3) 11,
L0
  
    R2403  VD.263
(3) 11,
L0
    
    R2410   NU.1101
(2) 10,
L0
      
    R2418  LM4421
(3) 10,
L0
  TR.421
(3) 10,
L0
  
      TR.421
(3) 10,
L0
  
    R2426      MK.201
(3) 10,
L0
  
      MK1201
(3) 10,
L0
  
    R2427      PD.221
(3) 11,
L0
 
      IP.221
(3) 11,
L0
 
    R2429     INT241
(3) 11,
L0
 
    R2432M  IP.421
(4) 11,
L0
  PD.421
(4) 11,
L0
 
  PD.421
(4) 11,
L0
  IP.421
(4) 11,
L0
 
    R2502  BS.212
(3) 11,
L0
    MM4006
(3) 11,
L0
  
    R2503  DB1202
(3) 11,
L0
    DB2102
(3) 11,
L0
   
    R2504   CE.217
(3) 11,
L0
  LA3701
(3) 10,
L0
  
    R2505  GEN603
(2) 41,
L0
    IBA455
(3) 10,
L0
  
      IHM314
(3) 10,
L0
  
    R2508  IMK304
(3) 10,
L0
      
    R2510  ME.405
(3) 10,
L0
  ME.217
(3) 10,
L0
  
    R2512  IE.207
(3) 710,
L0
  PS.111
(4) 711,
L0
  
    R2521  PY.102
(3) 10,
L0
  PY.100
(3) 20,
L0
  
    R2528   MM3003
(3) 10,
L0
      
   MG.410
(3) 10,
L0
      
    R2602  DTI323
(3) 11,
L0
 DTI413
(3) 11,
L0
  
  CS.411
(3) 10,
L0
  CS.413
(3) 310,
L0
  
    R2608     CS.211
(3) 311,
L0
    
     DTI212
(3) 311,
L0
    
      DTI413
(3) 311,
L0
  
       DTI212
(3) 311,
L0
  
       CS.211
(3) 311,
L0
  
    R2618      CT.203
(3) 11,
L0
   
    R2620  CT.204
(3) 10,
L0
      
    R2621  CT.303
(3) 11,
L0
  CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
      CT.102
(3) 11,
L0
 CT.102
(3) 11,
L0
 
    R2623   CS.312
(3) 11,
L0
  CS.312
(3) 11,
L0
  
    R2626        CT.102
(3) 311,
L0
 
    R2631M    DB1202
(3) 11,
L0
      
    R2633M  ME.216
(1) 1,
L0
      
    R2634M    BS.212
(3) 11,
L0
    DB2102
(3) 11,
L0
 
    R2636M  BS.410
(3) 1,
L0
  BS.410
(3) 1,
L0
  
    R2701  AL.251
(3) 10,
L0
  AL.251
(3) 20,
L0
  
    R2710  ALB201
(2) 11,
L0
   AL.223
(3) 11,
L0
 
       TM.344
(3) 11,
L0
 TM.344
(3) 11,
L0
 
    R2711A  GEN603
(2) 31,
L0
        
    R2715  PY.102
(3) 20,
L0
  MK1201
(3) 30,
L0
  
      MM1001
(3) 30,
L0
  
    R2716      SR.201
(3) 10,
L0
  
    R2721      TH.4002
(3) 10,
L0
 
    R2725  TH.3405
(3) 10,
L0
      
    R2730  AC.204
(3) 11,
L0
 AC.204
(3) 11,
L0
  AC2004
(3) 21,
L0
 AC2004
(3) 21,
L0
 
  AC2004
(3) 11,
L0
 AC2004
(3) 11,
L0
  AC.204
(3) 21,
L0
 AC.204
(3) 21,
L0
 
    R2732  AL.321
(3) 11,
L0
  AL.321
(3) 21,
L0
 
    R2736M  IMA201
(3) 10,
L0
  CT.102
(3) 311,
L0
    
    R2737M  GEN401
(3) 60,
L0
  GE.121
(3) 60,
L0
  
    R2738M  GEN604
(2) 21,
L0
    GEN401
(3) 80,
L0
  
    R2815  AL.478
(2) 11,
L0
  AL.478
(2) 21,
L0
  
    R2820  GEN201
(3) 50,
L0
      
    R2821  GEN203
(3) 10,
L0
      
    R2826  GE.100
(3) 60,
L0
  GE.100
(3) 70,
L0
  
  GE.100
(3) 60,
L0
      
    R2827  GE.213
(3) 30,
L0
  GE.213
(3) 40,
L0
  
    R2828  GE.100
(3) 310,
L0
  GE.213
(3) 60,
L0
  
  GE1501
(3) 10,
L0
      
  IGE101
(3) 10,
L0
      
  GEN102
(3) 310,
L0
      
    R2829  GEN102
(3) 80,
L0
  GE.100
(3) 80,
L0
  
      GEN102
(3) 90,
L0
  
    R2830  IGE106
(3) 11,
L0
  SR.332
(2) 11,
L0
  
  GE1505
(3) 10,
L0
      
    R2831  BE3301
(3) 50,
L0
  BE3301
(3) 60,
L0
  
  BE.301
(3) 50,
L0
  BE.301
(3) 60,
L0
  
    R2833  GEN207
(3) 10,
L0
  GEN302
(3) 20,
L0
  
      GE.132
(3) 20,
L0
  
      GE.132
(3) 20,
L0
  
    R2834  BE3301
(3) 10,
L0
  BE3301
(3) 20,
L0
  
    R2835      GEN508
(3) 10,
L0
  
    R2836  AC.306
(3) 11,
L0
 AC.306
(3) 11,
L0
 TM.211
(3) 10,
L0
  
  AC3006
(3) 11,
L0
 AC3006
(3) 11,
L0
 TM.3213
(3) 10,
L0
  
    R2837  GEN208
(3) 10,
L0
      
    R2839  AL.452
(3) 10,
L0
  AL.452
(3) 20,
L0
  
    R2841  AL.422
(3) 10,
L0
  AL.422
(3) 20,
L0
  
    R2842M  ME.310
(3) 10,
L0
  ME.310
(3) 710,
L0
  
    R2843M  RE.1206
(3) 10,
L0
  RE.1213
(3) 10,
L0
  
    R2844M  GE.121
(3) 330,
L0
      
  GEN401
(3) 330,
L0
      
    R2845M  MA.210
(3) 310,
L0
      
    R2846M      GEN101
(3) 330,
L0
  
      GE.101
(2) 330,
L0
  
    R2847M  AIM100
(3) 10,
L0
  EE.366
(3) 10,
L0
  
    R2901  SS.101
(3) 10,
L0
  SS.101
(3) 20,
L0
  
      SS.101
(3) 20,
L0
  
    R2902   MG.408
(3) 10,
L0
      
   MM4007
(3) 10,
L0
      
    R2903   MK4435
(3) 10,
L0
  MM3007
(3) 10,
L0
  
   MK.435
(3) 10,
L0
  MG.407
(3) 10,
L0
  
    R2905  CA.300
(3) 10,
L0
  CA.300
(3) 20,
L0
  
  CA1300
(3) 10,
L0
  CA1300
(3) 20,
L0
  
    R2906  LA2014
(3) 710,
L0
      
  LA2014
(3) 720,
L0
      
    R2907  MA.109
(3) 10,
L0
  MA.109
(3) 20,
L0
  
    R2911  HM.317
(3) 10,
L0
  HM.317
(3) 20,
L0
  
    R2912  GEN101
(3) 50,
L0
  GEN604
(2) 31,
L0
    
    R2916  GEN101
(3) 60,
L0
  GEN101
(3) 70,
L0
  
    R2917  GEN105
(3) 10,
L0
  GEN105
(3) 20,
L0
  
      GE.121
(3) 90,
L0
  
    R2925  GEN101
(3) 310,
L0
  GE.121
(3) 310,
L0
  
  GE.101
(2) 310,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
  
      GEN401
(3) 70,
L0
  
    R2926  MA.201
(3) 31,
L0
  MK4416
(3) 10,
L0
  
  MA3201
(3) 31,
L0
  MK.416
(3) 10,
L0
  
    R2929  TR.405
(3) 10,
L0
  MG.200
(3) 10,
L0
  
      MM1001
(3) 10,
L0
  
    R2930  AC1000
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
  AC1000
(3) 21,
L0
 AC1000
(3) 21,
L0
 
  AC.100
(3) 11,
L0
 AC.100
(3) 11,
L0
  AC.100
(3) 21,
L0
 AC.100
(3) 21,
L0
 
    R2934M  AC4031
(3) 11,
L0
  GEN507
(3) 20,
L0
  
  AC.431
(3) 11,
L0
      
    R2935M  GEN402
(3) 330,
L0
      
    R3902  SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
   
    R3903    SS.210
(3) 11,
L0
    SS.210
(3) 21,
L0
 
    R3910  SS.324
(3) 10,
L0
      
    R4104      ME.307
(1) 1,
L0
  
    R4106A  CE.113
(3) 10,
L0
  CE.313
(2) 10,
L0
   
    R4205  IE.486
(1) 1,
L0
      
    R4211      PS.210
(3) 11,
L0
  
    RSport12  SH.253
(2) 11,
L0
      
  SR.322
(2) 11,
L0
      
  SS.231
(2) 11,
L0
 SS.231
(2) 11,
L0
      
    Raerobic   GEN603
(2) 31,
L0
   GEN604
(2) 31,
L0
  
   GEN603
(2) 41,
L0
      
   GEN604
(2) 21,
L0
      
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต