เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  6/12/2564 - 12/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3410  PY.307
(3) 11,
L0
         
    3411(จว)  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
     
    3412      PY.302
(3) 11,
L0
     
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
         
    3509A      EE.320
(3) 10,
L0
     
    R3909      SS.335
(3) 11,
L0
    
    R3910      SR.311
(2) 10,
L0
      
อ.    3219  PY.438
(3) 10,
L0
  PY.443
(3) 11,
L0
    
    3307  SC.203
(3) 10,
L0
         
    3406  LA.201
(2) 10,
L0
   LA.101
(3) 10,
L0
     
  LA1003
(2) 10,
L0
   LA1001
(3) 10,
L0
     
    3407  ME.413
(3) 10,
L0
  ME.306
(3) 10,
L0
     
    3413  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
     
    3507A  EE.341
(3) 10,
L0
         
    3507B      EE.390
(3) 10,
L0
     
    3508A       EE.343
(3) 10,
L0
     
    3509A  EE.233
(3) 10,
L0
         
  ET.312
(3) 10,
L0
         
    R3902  SS.205
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
         
    R3910      HA.201
(3) 10,
L0
     
      SR.402
(3) 10,
L0
     
พ.    3219  PY.403
(2) 11,
L0
  PY.442
(2) 11,
L0
     
    3307  LA.308
(3) 10,
L0
         
  LA3503
(4) 10,
L0
         
    3308  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
     
    3406      ME.417
(3) 10,
L0
     
    3413  CE.303
(3) 10,
L0
         
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.349
(3) 10,
L0
  EE.347
(3) 10,
L0
     
    R3909  SS.437
(3) 11,
L0
 SS.437
(3) 11,
L0
  SS.437
(3) 21,
L0
 SS.437
(3) 21,
L0
    
พฤ.    3411(จว)  PY.100
(3) 10,
L0
         
ศ.    3219      PY.433
(3) 10,
L0
     
    3307   CE.448
(2) 10,
L0
         
   CE.448
(2) 10,
L0
         
    3408      PY.406
(3) 10,
L0
     
    3410  PY.306
(3) 10,
L0
         
    3507A  EE.433
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
     
    3509A      EE.366
(3) 10,
L0
     
    R3910  SS.104
(3) 10,
L0
  HA.324
(2) 10,
L0
     
  SS.102
(3) 10,
L0
  SR.212
(3) 10,
L0
     
ส.    3307      LA.301
(3) 10,
L0
     
      LA3406
(3) 10,
L0
     
    3308  LA3501
(3) 10,
L0
         
  LA.306
(3) 10,
L0
         
    3406  ME.424
(3) 10,
L0
         
    3407  PS.110
(4) 12,
L0
         
    3507A        PS.210
(3) 811,
L0
  EE.317
(1) 801,
L0
    3507B  EE.392
(3) 810,
L0
  EE.215
(3) 10,
L0
   EE.233
(3) 810,
L0
  EE.392
(3) 10,
L0
  EE.225
(3) 10,
L0
     
      EE.225
(3) 810,
L0
     
    3508A  MA.109
(3) 810,
L0
        EE.433
(3) 810,
L0
    3509A  EE.439
(3) 810,
L0
         
อา.    3403  MK.417
(3) 823,
L0
  MK4417
(3) 823,
L0
   
  MM4021
(3) 823,
L0
  MK4416
(3) 823,
L0
   
  MK1201
(3) 825,
L0
  MK3307
(3) 823,
L0
   
  MK3305
(3) 823,
L0
  MK3305
(3) 823,
L0
   
  MK4416
(3) 823,
L0
  AC2004
(3) 825,
L0
   
  BE3301
(3) 825,
L0
  BE3301
(3) 825,
L0
   
  AC2004
(3) 825,
L0
  AC2004
(3) 823,
L0
   
  MK3307
(3) 823,
L0
  MK1201
(3) 825,
L0
   
  AC2004
(3) 823,
L0
  MM4021
(3) 823,
L0
   
  MK4417
(3) 823,
L0
  MK.417
(3) 823,
L0
   
    3405  AC4002
(3) 814,
L0
  AC3015
(3) 814,
L0
   
  AC3015
(3) 814,
L0
  AC3009
(3) 814,
L0
   
  AC3009
(3) 814,
L0
  AC4002
(3) 814,
L0
   
  AC4006
(3) 814,
L0
  AC4006
(3) 814,
L0
   
  AC.315
(3) 814,
L0
  AC4031
(3) 814,
L0
   
  AC4031
(3) 814,
L0
  AC.315
(3) 814,
L0
   
    3406  BE3302
(3) 827,
L0
  BE3302
(3) 827,
L0
   
    3411(จว)  BE3301
(3) 827,
L0
  MK3301
(3) 827,
L0
   
  MK3307
(3) 827,
L0
  MK4435
(3) 827,
L0
   
  MK4435
(3) 827,
L0
  MK4416
(3) 827,
L0
   
  MK3309
(3) 827,
L0
  MK3309
(3) 827,
L0
   
  MK3301
(3) 827,
L0
  MK3307
(3) 827,
L0
   
  MK1201
(3) 827,
L0
  BE3301
(3) 827,
L0
   
  FI2001
(3) 827,
L0
  MK1201
(3) 827,
L0
   
  MK4416
(3) 827,
L0
  FI2001
(3) 827,
L0
   
    3412  AC4012
(3) 814,
L0
  AC4012
(3) 814,
L0
   
    3414  FI2001
(3) 855,
L0
  FI2001
(3) 855,
L0
   
  DB3201
(3) 855,
L0
  DB3201
(3) 855,
L0
   
  MM4021
(3) 855,
L0
  MM4021
(3) 855,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
  EE.338
(3) 10,
L0
   
         EE.338
(3) 810,
L0
   
    3507B  EE.438
(3) 810,
L0
          
    3508A  EE.227
(3) 810,
L0
          
    3602  MM4002
(3) 847,
L0
  MM4004
(3) 847,
L0
   
  MM3002
(3) 847,
L0
  MM4007
(3) 847,
L0
   
  MM4004
(3) 847,
L0
  MM4006
(3) 847,
L0
   
  MM4006
(3) 847,
L0
  MM4003
(3) 847,
L0
   
  MG.408
(3) 847,
L0
  MM4002
(3) 847,
L0
   
  MM4007
(3) 847,
L0
  MG.408
(3) 847,
L0
   
  MK1201
(3) 847,
L0
  MM3004
(3) 847,
L0
   
  MM4003
(3) 847,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
   
  MM3004
(3) 847,
L0
  MK1201
(3) 847,
L0
   
    3603  MA3201
(3) 810,
L0
  BE3301
(3) 810,
L0
   
  AC.312
(3) 810,
L0
  AC3006
(3) 810,
L0
   
  AC3011
(3) 810,
L0
  AC3007
(3) 810,
L0
   
  AC3007
(3) 810,
L0
  AC3011
(3) 810,
L0
   
  AC1001
(3) 810,
L0
  AC1001
(3) 810,
L0
   
  AC3006
(3) 810,
L0
  FI2001
(3) 810,
L0
   
  BE3301
(3) 810,
L0
  MA3201
(3) 810,
L0
   
  FI2001
(3) 810,
L0
  AC.312
(3) 810,
L0
   
    3604  MM4021
(3) 841,
L0
  MM4006
(3) 841,
L0
   
  MM4006
(3) 841,
L0
  MM3001
(3) 841,
L0
   
  MM3001
(3) 841,
L0
  MM4004
(3) 841,
L0
   
  MM4004
(3) 841,
L0
  MM3003
(3) 841,
L0
   
  MM3003
(3) 841,
L0
  MM4021
(3) 841,
L0
   
    3811     ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
    
    3906  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
  EEE.312
(3) 880,
L0
       

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต