เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2565  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3410  PY.307
(3) 11,
L0
         
    3411(จว)  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
     
    3412      PY.302
(3) 11,
L0
     
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
         
    3507B      EE.347
(3) 10,
L0
     
    3508A      EE.366
(3) 710,
L0
     
    R3909      SS.335
(3) 11,
L0
    
    R3910      SR.311
(2) 10,
L0
      
อ.    3219  PY.438
(3) 10,
L0
         
    3412      LA.101
(3) 10,
L0
     
      LA1001
(3) 10,
L0
     
      LA1001
(3) 20,
L0
     
    3413  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
     
    3507B  EE.390
(3) 10,
L0
         
    3508A  SC.202
(3) 10,
L0
  EE.320
(3) 10,
L0
     
    R3910      HA.201
(3) 10,
L0
     
      SR.402
(3) 10,
L0
     
พ.    3413  CE.303
(3) 10,
L0
         
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
         
    3507B      EE.341
(3) 10,
L0
     
    3508A  EE.343
(3) 10,
L0
         
    3509A      EE.233
(3) 10,
L0
     
    R3909  SS.437
(3) 11,
L0
 SS.437
(3) 11,
L0
  SS.437
(3) 21,
L0
 SS.437
(3) 21,
L0
    
พฤ.    3411(จว)  PY.430
(3) 10,
L0
         
    3611  CE.320
(1) 1,
L0
         
ศ.    3410  PY.306
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
     
    R3910  SS.102
(3) 10,
L0
  SR.212
(3) 10,
L0
     
ส.    3412  LA3501
(3) 10,
L0
  LA3105
(3) 10,
L0
     
  LA.306
(3) 10,
L0
  LA.303
(3) 10,
L0
     
    3507A        PS.210
(3) 811,
L0
    
    3507B          EE.225
(3) 810,
L0
  
    3508A      EE.231
(3) 810,
L0
  EE.317
(1) 801,
L0
  
    3508B          EE.433
(3) 10,
L0
  
          EE.433
(3) 810,
L0
  
    3509A  EE.439
(3) 810,
L0
       EE.233
(3) 810,
L0
 
อา.    3403  MK1201
(3) 825,
L0
  BE.301
(3) 825,
L0
   
  BE3301
(3) 825,
L0
  AC.204
(3) 825,
L0
   
  AC.204
(3) 825,
L0
  MK1201
(3) 825,
L0
   
  MK4419
(3) 825,
L0
  MK4419
(3) 825,
L0
   
  AC2004
(3) 825,
L0
  MK4416
(3) 825,
L0
   
  BE.301
(3) 825,
L0
  MK3308
(3) 825,
L0
   
  MK4416
(3) 825,
L0
  MK3304
(3) 825,
L0
   
  MK3304
(3) 825,
L0
  AC2004
(3) 825,
L0
   
  MK3308
(3) 825,
L0
  BE3301
(3) 825,
L0
   
    3405  MA3201
(3) 814,
L0
  MA3201
(3) 814,
L0
   
    3408  BS.413
(3) 858,
L0
  BS.413
(3) 858,
L0
   
    3409  BE3301
(3) 812,
L0
  BE3301
(3) 851,
L0
   
  BE3301
(3) 859,
L0
  BE3301
(3) 812,
L0
   
  BE3301
(3) 851,
L0
  FI2001
(3) 839,
L0
   
  FI2001
(3) 839,
L0
  BE3301
(3) 859,
L0
   
    3410  MK1201
(3) 849,
L0
  MK1201
(3) 849,
L0
   
  MM3002
(3) 849,
L0
  MM4007
(3) 849,
L0
   
  MM4007
(3) 849,
L0
  MM3002
(3) 849,
L0
   
  MM3004
(3) 849,
L0
  MM4002
(3) 849,
L0
   
  MM4002
(3) 849,
L0
  MM3004
(3) 849,
L0
   
  MM4003
(3) 849,
L0
  MM4003
(3) 849,
L0
   
    3411(จว)  MK4417
(3) 827,
L0
  MK.201
(3) 821,
L0
   
  MK4419
(3) 827,
L0
  MK.417
(3) 827,
L0
   
  MK.201
(3) 821,
L0
  MM4021
(3) 827,
L0
   
  MK3305
(3) 827,
L0
  MK1201
(3) 821,
L0
   
  MK.417
(3) 827,
L0
  AC2004
(3) 827,
L0
   
  AC2004
(3) 827,
L0
  MK3305
(3) 827,
L0
   
  MK3309
(3) 821,
L0
  MK3309
(3) 821,
L0
   
  MK1201
(3) 821,
L0
  MK4417
(3) 827,
L0
   
  MM4021
(3) 827,
L0
  MK4419
(3) 827,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
  EE.338
(3) 810,
L0
   
    3507B  EE.438
(3) 810,
L0
          
    3508A  MA.208
(3) 810,
L0
 MA.109
(3) 810,
L0
       
    3509A  EE.227
(3) 810,
L0
          
    3602  AC2004
(3) 847,
L0
  FI2001
(3) 847,
L0
   
  FB.201
(3) 847,
L0
  AC2004
(3) 847,
L0
   
  FI2001
(3) 847,
L0
  FB.201
(3) 847,
L0
   
  MM3001
(3) 847,
L0
  MM3001
(3) 847,
L0
   
  MM4021
(3) 847,
L0
  MM4021
(3) 847,
L0
   
    3603  AC4031
(3) 810,
L0
  AC4006
(3) 810,
L0
   
  AC4023
(3) 810,
L0
  AC3009
(3) 810,
L0
   
  AC4006
(3) 810,
L0
  AC4012
(3) 810,
L0
   
  AC4014
(3) 810,
L0
  AC3015
(3) 810,
L0
   
  AC4012
(3) 810,
L0
  AC4023
(3) 810,
L0
   
  AC4002
(3) 810,
L0
  AC4002
(3) 810,
L0
   
  AC3009
(3) 810,
L0
  AC4014
(3) 810,
L0
   
  AC3015
(3) 810,
L0
  AC4031
(3) 810,
L0
   
    3604  BE3301
(3) 849,
L0
  BE3301
(3) 849,
L0
   
    3608  AC3006
(3) 812,
L0
  AC3011
(3) 812,
L0
   
  AC1001
(3) 812,
L0
  AC3007
(3) 812,
L0
   
  FI2001
(3) 812,
L0
  AC3006
(3) 812,
L0
   
  AC3011
(3) 812,
L0
  FI2001
(3) 812,
L0
   
  MA3201
(3) 812,
L0
  MA3201
(3) 812,
L0
   
  AC3007
(3) 812,
L0
  AC1001
(3) 812,
L0
   
    3811     ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
    

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต