เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จ.    3306  CE.330
(3) 10,
L0
  CE.418
(3) 10,
L0
    
    3411(จว)  PY.104
(3) 10,
L0
  PY.308
(2) 10,
L0
     
    3507A  EE.231
(3) 10,
L0
  EE.338
(3) 10,
L0
    
    3508A  EE.439
(3) 10,
L0
  EE.433
(3) 10,
L0
    
    3509A  EE.392
(3) 10,
L0
        
    R3902      SH.232
(3) 20,
L0
    
    R3910  SH.455
(2) 11,
L0
 SH.455
(2) 11,
L0
        
  SR.226
(2) 11,
L0
 SR.226
(2) 11,
L0
        
อ.    3405      LA.304
(3) 10,
L0
    
      LA3106
(3) 10,
L0
    
    3507A      EE.349
(3) 10,
L0
    
    3508A  SC.203
(3) 10,
L0
        
    R3902      SS.222
(3) 11,
L0
     
    R3910  SS.206
(3) 10,
L0
  HA.113
(2) 20,
L0
    
      SS.206
(3) 20,
L0
    
พ.    3219      PY.435
(3) 10,
L0
    
    3306      CE.113
(3) 10,
L0
    
    3307      PY.444
(3) 10,
L0
    
    3411(จว)  PY.429
(3) 11,
L0
        
    3413  CE.303
(3) 10,
L0
        
    3507A  EE.353
(3) 10,
L0
        
    3507B  EE.366
(3) 10,
L0
  EE.227
(3) 10,
L0
    
    3508A      EE.343
(3) 10,
L0
    
    R3902      SS.208
(3) 10,
L0
    
พฤ.    3219  PY.304
(3) 10,
L0
        
    3413  CE.305
(3) 10,
L0
        
ศ.    3219  PY.410
(3) 10,
L0
        
    3306  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
    
    3307  PY.436
(3) 10,
L0
        
    3411(จว)  PY.206
(3) 11,
L0
       
    R3902  SS.102
(3) 10,
L0
        
  SS.103
(3) 10,
L0
        
    R3910  HA.112
(2) 20,
L0
         
  SS.207
(3) 20,
L0
        
ส.    3306       CE.448
(2) 11,
L0
      
       CE.448
(2) 10,
L0
      
       CE.448
(2) 10,
L0
    
        CE.448
(2) 11,
L0
   
        CE.448
(2) 10,
L0
   
    3406      ME.321
(3) 11,
L0
      
    3507A      EE.334
(3) 810,
L0
    
    3507B  EE.231
(3) 810,
L0
        
    3508  MA.110
(3) 810,
L0
        
    3509A  EE.341
(3) 810,
L0
        
  EE.341
(3) 10,
L0
        
    3509B          EE.343
(3) 810,
L0
 
    3811  CE.100
(2) 11,
L0
 CE.100
(2) 11,
L0
       
อา.    3403  MK1201
(3) 825,
L0
  MK1201
(3) 825,
L0
  
  MK3307
(3) 823,
L0
  MK3307
(3) 823,
L0
  
  AC2004
(3) 823,
L0
  AC2004
(3) 823,
L0
  
  MK4417
(3) 823,
L0
  MK4417
(3) 823,
L0
  
    3406  BE3302
(3) 827,
L0
  BE3302
(3) 827,
L0
  
    3410  MK1201
(3) 849,
L0
  MK1201
(3) 849,
L0
  
    3411(จว)  MK3304
(3) 827,
L0
  MK3309
(3) 827,
L0
  
  BE3301
(3) 827,
L0
  MK3308
(3) 827,
L0
  
  MK4417
(3) 827,
L0
  MK3304
(3) 827,
L0
  
  MK3308
(3) 827,
L0
  LA2014
(3) 827,
L0
  
  MK4419
(3) 827,
L0
  AC2004
(3) 827,
L0
  
  MK3309
(3) 827,
L0
  BE3301
(3) 827,
L0
  
  FI2001
(3) 827,
L0
  FI2001
(3) 827,
L0
  
  AC2004
(3) 827,
L0
  MK.435
(3) 827,
L0
  
  MK.417
(3) 827,
L0
  MK.417
(3) 827,
L0
  
  LA2014
(3) 827,
L0
  AC.204
(3) 827,
L0
  
  AC.204
(3) 827,
L0
  MK4435
(3) 827,
L0
  
  MK.435
(3) 827,
L0
  MK4419
(3) 827,
L0
  
  MK4435
(3) 827,
L0
  MK4417
(3) 827,
L0
  
    3412  AC4023
(3) 814,
L0
  AC4023
(3) 814,
L0
  
  AC.412
(3) 814,
L0
  AC4021
(3) 814,
L0
  
  AC4016
(3) 814,
L0
  AC.412
(3) 814,
L0
  
  AC4090
(3) 814,
L0
  AC4014
(3) 814,
L0
  
  AC4021
(3) 814,
L0
  AC4090
(3) 814,
L0
  
  AC4014
(3) 814,
L0
  AC4016
(3) 814,
L0
  
    3414  MM4021
(3) 855,
L0
  MM4021
(3) 855,
L0
  
    3507A  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
 ME.217
(3) 810,
L0
  
  EE.431
(3) 810,
L0
         
    3507B   CT.102
(3) 811,
L0
         
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
  
    3602  MM3003
(3) 847,
L0
  MM4001
(3) 847,
L0
  
  BE3301
(3) 847,
L0
  MM4005
(3) 847,
L0
  
  MM4002
(3) 847,
L0
  MM3003
(3) 847,
L0
  
  MM4001
(3) 847,
L0
  MM4002
(3) 847,
L0
  
  MM4005
(3) 847,
L0
  BE3301
(3) 847,
L0
  
    3603  AC4011
(3) 810,
L0
  AC3012
(3) 810,
L0
  
  MM4021
(3) 810,
L0
  MM4021
(3) 810,
L0
  
  AC4021
(3) 810,
L0
  AC4011
(3) 810,
L0
  
  AC4013
(3) 810,
L0
  AC4021
(3) 810,
L0
  
  AC3012
(3) 810,
L0
  AC4013
(3) 810,
L0
  
    3608  AC3011
(3) 812,
L0
  AC3011
(3) 812,
L0
  
  AC3006
(3) 812,
L0
  AC3006
(3) 812,
L0
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต