เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร| พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  15/11/2564 - 21/11/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
 
จ.
 
 
-
 
          
 
อ.
 
 
-
 
          
พ.    2406  ME.404
(3) 10,
L0
      
    2709      EE.361
(1) 1,
L0
  
    2710      EE.440
(3) 11,
L0
   
      EE.336
(3) 11,
L0
   
    2711  EE.336
(3) 11,
L0
      
  EE.440
(3) 11,
L0
      
    R.C 105  TM.206
(3) 10,
L0
  TM.317
(3) 10,
L0
  
  HM.206
(3) 10,
L0
      
    R.C 107  HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
   
    R21126  MD4143
(3) 10,
L0
  AD.411
(3) 10,
L0
  
  MD.403
(3) 10,
L0
      
    R21127  CA1211
(3) 21,
L0
  AD.314
(3) 11,
L0
 
  CA.211
(3) 21,
L0
  AD.310
(3) 11,
L0
 
    R21128  AD.213
(3) 11,
L0
      
    R21131  MD2044
(3) 11,
L0
      
    R21208      FM2053
(3) 10,
L0
  
      FM.204
(3) 10,
L0
  
    R21212  PF2044
(3) 11,
L0
      
  PF.121
(3) 11,
L0
      
    R2206  LA.406
(2) 10,
L0
   LA1002
(2) 10,
L0
   
  LA4004
(2) 10,
L0
       
    R2211  IGE122
(3) 10,
L0
  IGE108
(3) 20,
L0
  
      IGE122
(3) 20,
L0
  
    R2212  IMG204
(3) 10,
L0
  IGE108
(3) 10,
L0
  
  BA1204
(3) 10,
L0
  GE.121
(3) 340,
L0
  
      GE1405
(3) 10,
L0
  
    R2217  EN.344
(3) 11,
L0
  EN.344
(3) 21,
L0
 
    R2218      IGE203
(3) 20,
L0
  
    R2219  GE1305
(3) 10,
L0
  IEL424
(3) 10,
L0
  
  IGE112
(3) 10,
L0
  IGE112
(3) 20,
L0
  
    R2223      BA1405
(3) 10,
L0
  
      IMK308
(3) 10,
L0
  
    R2228  IEL204
(3) 10,
L0
  IEL208
(3) 10,
L0
  
    R2303  FS.101
(3) 10,
L0
      
    R2306  VIS113
(3) 11,
L0
  VIS113
(3) 11,
L0
 
         AR.331
(2) 10,
L0
 
    R2308  VD.231
(2) 11,
L0
     
    R2309   FS.319
(3) 11,
L0
  FS.319
(3) 11,
L0
  
    R2315      AR.119
(3) 11,
L0
 
    R2335  AR.405
(2) 11,
L0
      
    R2337   AR.334
(2) 10,
L0
   AR.360
(2) 11,
L0
 
    R2338  VD.305
(3) 11,
L0
     
  VD.331
(3) 11,
L0
    
    R2339  FS.1101
(3) 11,
L0
 FS.1101
(3) 11,
L0
      
  FS.102
(2) 11,
L0
 FS.102
(2) 11,
L0
       
    R2340M   FS.215
(3) 11,
L0
  FS.215
(3) 11,
L0
  
    R2402  IP.251
(3) 11,
L0
     
  PD.227
(3) 11,
L0
     
    R2403  VD.363
(3) 11,
L0
    
    R2405  ID.121
(3) 11,
L0
    
  ID.124
(3) 11,
L0
    
  INT121
(3) 11,
L0
    
    R2410  MM4021
(3) 10,
L0
      
  MG.421
(3) 10,
L0
      
    R2414  MG.421
(3) 20,
L0
  HM.207
(3) 20,
L0
  
    R2418  HM.101
(3) 30,
L0
  HM.101
(3) 40,
L0
  
    R2421    GE.163
(2) 10,
L0
  GEN119
(3) 10,
L0
  
    R2425    GE.165
(2) 10,
L0
  GEN120
(3) 10,
L0
  
    R2427  IP.114
(3) 11,
L0
     
    R2429  ES.103
(0) 7,
L0
      
    R2431M  IP.422
(3) 11,
L0
     
  PD.324
(3) 11,
L0
     
    R2433M   AR.243
(2) 10,
L0
   AR.502
(2) 10,
L0
   
      AR.502
(2) 10,
L0
   
    R2434M  ID.411
(4) 11,
L0
  ID.411
(4) 11,
L0
  
  ID.400
(4) 11,
L0
  ID.400
(4) 11,
L0
  
      ES.103
(0) 1,
L0
  
    R2435M  AR.121
(2) 11,
L0
  AR.130
(2) 10,
L0
 AR.141
(2) 10,
L0
 
    R2436M  PD.333
(3) 11,
L0
     
  ID.242
(3) 11,
L0
     
  IP.364
(3) 11,
L0
     
    R2502  IMK423
(3) 10,
L0
  BS.306
(3) 10,
L0
  
    R2503  DB2101
(3) 11,
L0
 GE.164
(2) 10,
L0
 GEN307
(2) 10,
L0
    
  BS.302
(3) 11,
L0
        
    R2504  DB3102
(3) 11,
L0
    DB3101
(3) 11,
L0
   
    R2505  TM.334
(3) 10,
L0
  GEN603
(2) 31,
L0
  TM.231
(3) 11,
L0
 
      GEN603
(2) 3,
L0
    
      TM.231
(3) 11,
L0
   
    R2506  BI.305
(3) 10,
L0
   FB.407
(3) 10,
L0
  
  BI3305
(3) 10,
L0
      
    R2508  IHM103
(3) 11,
L0
    LA2103
(3) 10,
L0
  
  BI4422
(3) 10,
L0
  LA.203
(3) 10,
L0
  
  BI.422
(3) 10,
L0
      
    IHM103
(3) 11,
L0
      
    R2510  IHM201
(3) 10,
L0
   MG.410
(3) 10,
L0
  
    R2512  IHM204
(3) 10,
L0
  IHM244
(3) 10,
L0
  
        VD.100
(3) 10,
L0
 
    R2521  AC4011
(3) 11,
L0
 AC4011
(3) 11,
L0
      
  AC.411
(3) 11,
L0
 AC.411
(3) 11,
L0
      
    R2528  LM3431
(3) 10,
L0
  TR.311
(3) 10,
L0
  
  TR.432
(3) 10,
L0
      
    R2602  CS.002
(3) 310,
L0
  DTI002
(3) 10,
L0
  
  DTI002
(3) 310,
L0
  CS.002
(3) 10,
L0
  
    R2606  CS.413
(3) 10,
L0
  CS.223
(3) 310,
L0
  
    R2608  CS.311
(3) 310,
L0
      
    R2621  CT.435
(3) 10,
L0
      
    R2623      CS.541
(3) 10,
L0
  
      DTI112
(3) 311,
L0
  
    R2631M    BS.300
(3) 11,
L0
  MD.303
(3) 11,
L0
 
    R2633M    BS.302
(3) 11,
L0
   GE.143
(2) 11,
L0
  
    DB2101
(3) 11,
L0
      
    R2634M    DB3102
(3) 11,
L0
    DB3101
(3) 11,
L0
 
    R2636M  AC.416
(3) 11,
L0
  AC.416
(3) 21,
L0
  
    R2710       AL.223
(3) 31,
L0
 
    R2711       AL.203
(3) 21,
L0
 
    R2711A  IE.343
(3) 10,
L0
      
    R2716  ES.203
(1) 3,
L0
  GE.143
(2) 11,
L0
    
    R2721  TH.4109
(3) 10,
L0
  TH.4002
(3) 10,
L0
 
  TH.4001
(3) 10,
L0
  TH.3307
(3) 10,
L0
 
    R2723      TH.3108
(3) 10,
L0
 
      TH.3103
(3) 10,
L0
 
    R2727  PD.116
(3) 11,
L0
     
    R2732  EAB101
(1) 3,
L0
      
  ES.101
(2) 31,
L0
      
    R2733  ES.301
(2) 31,
L0
  ES.404
(1) 1,
L0
  
    R2735M  ES.201
(2) 31,
L0
      
    R2736M  LA2401
(3) 10,
L0
  IE.207
(3) 710,
L0
  
  LA.204
(3) 10,
L0
      
    R2737M  ALB104
(3) 10,
L0
  ALB104
(3) 20,
L0
  
      AL.204
(3) 10,
L0
  
    R2738M  HM.207
(3) 10,
L0
      
    R2814  AL.201
(3) 30,
L0
  ALB101
(3) 40,
L0
  
  ALB101
(3) 30,
L0
  AL.201
(3) 40,
L0
  
    R2815  ALB106
(3) 30,
L0
  ALB106
(3) 40,
L0
  
    R2816  AL.479
(2) 11,
L0
  ES.301
(2) 41,
L0
  
    R2820      GE.144
(2) 10,
L0
   
      GEN605
(3) 10,
L0
  
      GE.144
(2) 10,
L0
   
    R2821    GEN303
(2) 10,
L0
 GEN306
(2) 10,
L0
    
    R2822  GE.213
(3) 20,
L0
  GE.213
(3) 30,
L0
  
    R2826  GEN102
(3) 10,
L0
  GEN102
(3) 60,
L0
  
    R2827  GEN102
(3) 20,
L0
  GEN102
(3) 70,
L0
  
    R2828  GEN102
(3) 30,
L0
      
    R2829  GEN102
(3) 40,
L0
  GEN102
(3) 90,
L0
  
    GE.162
(2) 10,
L0
  IMG310
(3) 10,
L0
  
    R2830  PR.317
(3) 10,
L0
  CE.444
(3) 310,
L0
  
    R2831  CE.311
(3) 310,
L0
  GEN102
(3) 100,
L0
  
  GEN102
(3) 50,
L0
      
    R2833      GEN301
(3) 20,
L0
  
    R2834  GE1500
(0) 10,
L0
  BE.301
(3) 80,
L0
  
      BE3301
(3) 80,
L0
  
    R2835  ME.305
(3) 10,
L0
  GEN201
(3) 50,
L0
  
    R2837  AC.311
(3) 11,
L0
 AC.311
(3) 11,
L0
      
  AC3011
(3) 11,
L0
 AC3011
(3) 11,
L0
      
    R2839  EAB103
(1) 1,
L0
  ES.103
(0) 2,
L0
  
      EAB103
(1) 2,
L0
  
    R2840  ES.403
(1) 3,
L0
  ES.403
(1) 4,
L0
  
    R2841  AL.241
(3) 30,
L0
  IAV442
(3) 10,
L0
  
    R2842M  IAV430
(3) 10,
L0
  MD1013
(3) 10,
L0
  
    R2843M  BS.300
(3) 11,
L0
    RE.324
(3) 10,
L0
  
      RE.1404
(3) 10,
L0
  
    R2844M    GEN405
(2) 10,
L0
 GEN405
(2) 20,
L0
    
    R2845M  EE.227
(3) 10,
L0
  BI3303
(3) 10,
L0
  
      BI.303
(3) 10,
L0
  
    R2846M  GEN403
(3) 10,
L0
  GEN403
(3) 20,
L0
  
      GE.129
(3) 20,
L0
  
    R2847M  IEL313
(3) 10,
L0
  PF.416
(3) 10,
L0
  
    R2851M  TH.1000
(0) 10,
L0
      
    R2853M  TH.1007
(3) 10,
L0
  TH.1008
(3) 10,
L0
 
    R2901  BC.309
(3) 10,
L0
    GE.102
(2) 10,
L0
  
        GE.102
(2) 10,
L0
  
    R2902   MG.435
(3) 10,
L0
  BS.308
(3) 10,
L0
  
    R2903  BC.212
(3) 10,
L0
  GE.106
(3) 10,
L0
  
  BC.303
(3) 11,
L0
      
    R2904  BC.301
(3) 10,
L0
  BC2033
(3) 10,
L0
  
      BC.213
(3) 11,
L0
 
    R2905  GE.125
(3) 10,
L0
  GE.125
(3) 20,
L0
  
      GEN606
(3) 20,
L0
  
    R2906  GE.131
(3) 10,
L0
   GEN101
(3) 330,
L0
  
  GEN301
(3) 10,
L0
   GE.101
(2) 330,
L0
  
    R2907  GE.101
(2) 330,
L0
 GE.142
(2) 40,
L0
 GEN303
(2) 20,
L0
  
  GEN101
(3) 330,
L0
      
    GE.138
(2) 10,
L0
      
    R2911  GEN402
(3) 10,
L0
      
    R2912  GE.152
(1) 3,
L0
        
    R2916  GE.152
(1) 1,
L0
   GE.146
(2) 10,
L0
    
  GE.152
(1) 1,
L0
   GE.146
(2) 10,
L0
    
    R2917  GE.141
(2) 20,
L0
 GE.141
(2) 30,
L0
      
  GE.141
(2) 710,
L0
        
    R2925  GEN401
(3) 60,
L0
  GE.121
(3) 60,
L0
  
  GE.121
(3) 50,
L0
      
    R2926  MG.401
(3) 20,
L0
  MG.300
(3) 10,
L0
  
  MM4001
(3) 20,
L0
      
    R2927  CA.100
(3) 40,
L0
  MK4417
(3) 10,
L0
  
  CA1100
(3) 40,
L0
  MK.417
(3) 10,
L0
  
    R2929  GE.101
(2) 10,
L0
 GE.101
(2) 30,
L0
 GE.101
(2) 40,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
  
    GE.101
(2) 30,
L0
 GE.101
(2) 710,
L0
 GE.152
(1) 2,
L0
  
    R2930  GE.101
(2) 20,
L0
 GE.142
(2) 30,
L0
  GEN401
(3) 310,
L0
  
      GE.121
(3) 310,
L0
  
    R2931M  MD.406
(3) 10,
L0
  IE.211
(3) 20,
L0
  
    R2932M  MG.319
(3) 10,
L0
  PF1013
(3) 10,
L0
  
    R2933M   MK.307
(3) 10,
L0
  MK.304
(3) 10,
L0
  
   MK3307
(3) 10,
L0
  MK3304
(3) 10,
L0
  
    R2934M  CA1100
(3) 10,
L0
  PR.324
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 10,
L0
      
    R2935M  CA1100
(3) 20,
L0
  PF.211
(3) 10,
L0
  
  CA.100
(3) 20,
L0
      
    R2936M  CA.100
(3) 30,
L0
  FM1013
(3) 20,
L0
  
  CA1100
(3) 30,
L0
  FM.101
(3) 20,
L0
  
    R3902      SS.326
(3) 11,
L0
 SS.326
(3) 11,
L0
 
    R3910  SS.353
(2) 11,
L0
      
    R4102  ME.303
(1) 701,
L0
      
    R4106A  CE.447
(3) 10,
L0
      
    R4106B      CE.323
(3) 10,
L0
  
    R4208  CM.105
(4) 11,
L0
  IE.382
(3) 10,
L0
  
    R4212  PS.111
(4) 711,
L0
      
    RSport12  SH.252
(2) 11,
L0
  SR.223
(2) 11,
L0
  
  SR.421
(2) 11,
L0
  SH.251
(2) 11,
L0
  
    Raerobic  GE.153
(1) 2,
L0
     GEN603
(2) 3,
L0
  
  GE.153
(1) 2,
L0
     GEN603
(2) 31,
L0
  
    Rป.อาฯ1    HM.210
(3) 11,
L0
    HM.210
(3) 21,
L0
 
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต