เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
 
จ.
 
 
-
 
             
 
อ.
 
 
-
 
             
 
พ.
 
 
-
 
             
 
พฤ.
 
 
-
 
             
 
ศ.
 
 
-
 
             
อา.    3403  MK.309
(3) 823,
L0
  MK.309
(3) 823,
L0
   
    3405  MA3201
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
   
  AC3012
(3) 814,
L0
  BE3301
(3) 814,
L0
   
  AC3011
(3) 814,
L0
  AC1001
(3) 814,
L0
   
  AC3007
(3) 814,
L0
  MM4021
(3) 814,
L0
   
  AC1001
(3) 814,
L0
  AC3007
(3) 814,
L0
   
  AC3006
(3) 814,
L0
  MA3201
(3) 814,
L0
   
  BE3301
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
   
  MM4021
(3) 814,
L0
  AC.312
(3) 814,
L0
   
  AC.312
(3) 814,
L0
  AC3006
(3) 814,
L0
   
  AC.306
(3) 814,
L0
  AC.306
(3) 814,
L0
   
    3406  MK.417
(3) 820,
L0
  MK.417
(3) 820,
L0
   
    3407  AC.204
(3) 858,
L0
  AC.204
(3) 858,
L0
   
  MG.421
(3) 858,
L0
  MG.421
(3) 858,
L0
   
  BS.413
(3) 858,
L0
  BS.413
(3) 858,
L0
   
    3409  FI2001
(3) 823,
L0
  FI2001
(3) 823,
L0
   
  MK4435
(3) 823,
L0
  MK4435
(3) 823,
L0
   
  BE3301
(3) 823,
L0
  BE3302
(3) 823,
L0
   
  MK3304
(3) 823,
L0
  MK3304
(3) 823,
L0
   
  MK1201
(3) 823,
L0
  BE3301
(3) 823,
L0
   
  BE3302
(3) 823,
L0
  MK1201
(3) 823,
L0
   
    3410  FI2001
(3) 814,
L0
  FI2001
(3) 814,
L0
   
    3411(จว)  MK.201
(3) 827,
L0
  MK.201
(3) 827,
L0
   
  MK.308
(3) 821,
L0
  MK.435
(3) 821,
L0
   
  MK.307
(3) 827,
L0
  MK.417
(3) 821,
L0
   
  MK.417
(3) 821,
L0
  MK.308
(3) 821,
L0
   
  MG.421
(3) 821,
L0
  MK.307
(3) 827,
L0
   
  MK.435
(3) 821,
L0
  MK.305
(3) 821,
L0
   
  MK.305
(3) 821,
L0
  MG.421
(3) 821,
L0
   
    3413  MG.435
(3) 833,
L0
  MG.435
(3) 833,
L0
   
    3414  BE3301
(3) 855,
L0
  BE3301
(3) 855,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
 EE.338
(3) 810,
L0
   
        EE.338
(3) 10,
L0
   
    3507B  EE.438
(3) 810,
L0
     EE.233
(3) 810,
L0
   
    3508A  EE.227
(3) 810,
L0
          
  EE.227
(3) 10,
L0
          
    3602  MG.401
(3) 832,
L0
  MG.421
(3) 832,
L0
   
  MG.410
(3) 832,
L0
  FB.201
(3) 832,
L0
   
  MM3002
(3) 847,
L0
  AC.204
(3) 832,
L0
   
  FB.201
(3) 832,
L0
  MG.410
(3) 832,
L0
   
  MG.421
(3) 832,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
   
  AC.204
(3) 832,
L0
  MG.401
(3) 832,
L0
   
    3603  FB.201
(3) 810,
L0
  FB.201
(3) 810,
L0
   
  BE.301
(3) 810,
L0
  BE.301
(3) 810,
L0
   
    3604  MK.201
(3) 841,
L0
  MG.408
(3) 841,
L0
   
  BE3301
(3) 841,
L0
  MK.201
(3) 841,
L0
   
  MK1201
(3) 841,
L0
  MG.421
(3) 841,
L0
   
  MG.408
(3) 841,
L0
  BE3301
(3) 841,
L0
   
  FI2001
(3) 841,
L0
  MK1201
(3) 841,
L0
   
  MM4001
(3) 841,
L0
  FI2001
(3) 841,
L0
   
  MG.421
(3) 841,
L0
  MM4001
(3) 841,
L0
   
  AC.204
(3) 841,
L0
  MM4003
(3) 841,
L0
   
  MM4003
(3) 841,
L0
  MM4002
(3) 841,
L0
   
  MG.430
(3) 841,
L0
  AC.204
(3) 841,
L0
   
  MM4002
(3) 841,
L0
  MG.430
(3) 841,
L0
   
    3608  AC.312
(3) 817,
L0
  AC.310
(3) 817,
L0
   
  AC.411
(3) 817,
L0
  AC.312
(3) 817,
L0
   
  AC.315
(3) 817,
L0
  AC.315
(3) 817,
L0
   
  AC.412
(3) 817,
L0
  AC.412
(3) 817,
L0
   
  AC.413
(3) 817,
L0
  AC.413
(3) 817,
L0
   
  AC.310
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
   
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.411
(3) 817,
L0
   
    3811  ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
        
    3908  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.312
(3) 880,
L0
        EEE.314
(3) 880,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต