เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2563  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:00
จ.    3219  PY.433
(3) 10,
L0
         
    3406      ME.217
(3) 10,
L0
     
    3407      CT.102
(3) 31,
L0
       
    3411(จว)  PY.203
(3) 10,
L0
  PY.105
(3) 10,
L0
     
    3412      PY.302
(3) 11,
L0
     
    3507A  EE.334
(3) 10,
L0
         
    3509A      EE.320
(3) 10,
L0
     
    3509B  EE.225
(3) 10,
L0
         
อ.    3219  PY.438
(3) 10,
L0
  PY.402
(3) 10,
L0
     
    3306  SC.203
(3) 10,
L0
  SC.202
(3) 10,
L0
     
    3307  LA.201
(2) 10,
L0
   ME.306
(3) 10,
L0
     
    3308      LA.202
(3) 10,
L0
     
      LA2104
(3) 10,
L0
     
    3405  GE.141
(2) 1010,
L0
    GE.123
(3) 1010,
L0
     
    3406  PY.431
(3) 11,
L0
  GE.100
(3) 10,
L0
       
      ME.205
(3) 10,
L0
     
        GE.100
(3) 20,
L0
     
    3407  GE.110
(3) 10,
L0
         
  LA.105
(3) 10,
L0
         
  GE.110
(3) 10,
L0
         
    3409  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.141
(2) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
       
    3412      GE.141
(2) 20,
L0
       
      GEN102
(3) 10,
L0
     
        GE.141
(2) 30,
L0
     
    3413  CE.442
(4) 11,
L0
  CE.442
(4) 11,
L0
     
  GEN605
(3) 10,
L0
         
    3415      LA.101
(3) 10,
L0
     
      LA1001
(3) 10,
L0
     
    3507A      EE.341
(3) 10,
L0
     
    3507B  EE.390
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 10,
L0
    
       EE.434
(3) 10,
L0
    
    3509B  EE.392
(3) 10,
L0
         
พ.    3219  PY.403
(3) 11,
L0
  PY.404
(3) 11,
L0
    
    3307  LA.308
(3) 10,
L0
         
    3308  CE.327
(4) 11,
L0
  CE.327
(4) 11,
L0
     
    3406      GE.100
(3) 10,
L0
       
      ME.417
(3) 10,
L0
     
        GE.100
(3) 20,
L0
     
    3407      GE.142
(2) 10,
L0
       
    3409  GEN101
(3) 10,
L0
  GE.123
(3) 10,
L0
       
  GE.121
(3) 10,
L0
 GE.101
(2) 10,
L0
         
    3410      GEN401
(3) 10,
L0
     
    3507A  EE.393
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.349
(3) 10,
L0
  EE.347
(3) 10,
L0
     
    R3902      SS.201
(3) 11,
L0
 SS.205
(3) 11,
L0
    
      SS.205
(3) 11,
L0
 SS.201
(3) 11,
L0
    
พฤ.    3408  CE.305
(3) 10,
L0
         
    3409  MA.208
(3) 10,
L0
         
    3411(จว)  PY.100
(3) 10,
L0
         
    3413  CE.303
(3) 10,
L0
         
ศ.    3219      PY.303
(3) 10,
L0
     
    3306  ME.304
(3) 10,
L0
  ME.415
(3) 10,
L0
     
    3411(จว)  PY.305
(3) 10,
L0
         
    3507B  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.438
(3) 10,
L0
     
    3509A      EE.366
(3) 10,
L0
     
    R3910  SS.104
(3) 11,
L0
         
  SS.102
(3) 10,
L0
         
ส.    3306  ME.309
(3) 10,
L0
  ME.418
(3) 10,
L0
     
    3307      LA3406
(3) 10,
L0
     
      LA.301
(3) 10,
L0
     
      LW.302
(3) 10,
L0
     
    3308  LA3501
(3) 10,
L0
  ME.321
(3) 11,
L0
       
  LA.306
(3) 10,
L0
         
    3407  PS.110
(4) 12,
L0
         
    3507A     GE.110
(3) 810,
L0
  PS.110
(4) 811,
L0
 EE.317
(1) 801,
L0
     GE.114
(2) 810,
L0
       
    3507B      EE.225
(3) 810,
L0
   EE.392
(3) 810,
L0
    3508A  MA.109
(3) 810,
L0
   EE.343
(3) 10,
L0
   EE.433
(3) 810,
L0
    3509A      EE.439
(3) 810,
L0
     
อา.    3403  MK.309
(3) 823,
L0
  MK.309
(3) 823,
L0
   
    3405  AC3011
(3) 814,
L0
  AC.306
(3) 814,
L0
   
  AC3007
(3) 814,
L0
  AC3007
(3) 814,
L0
   
  AC1001
(3) 814,
L0
  AC3012
(3) 814,
L0
   
  AC3006
(3) 814,
L0
  AC.312
(3) 814,
L0
   
  BE3301
(3) 814,
L0
  AC3011
(3) 814,
L0
   
  AC.306
(3) 814,
L0
  MA3201
(3) 814,
L0
   
  MM4021
(3) 814,
L0
  AC3006
(3) 814,
L0
   
  MA3201
(3) 814,
L0
  MM4021
(3) 814,
L0
   
  AC.312
(3) 814,
L0
  BE3301
(3) 814,
L0
   
  AC3012
(3) 814,
L0
  AC1001
(3) 814,
L0
   
    3406  MK.417
(3) 820,
L0
  MK.417
(3) 820,
L0
   
    3407  MG.421
(3) 858,
L0
  AC.204
(3) 858,
L0
   
  AC.204
(3) 858,
L0
  MG.421
(3) 858,
L0
   
  BS.413
(3) 858,
L0
  BS.413
(3) 858,
L0
   
    3409  FI2001
(3) 823,
L0
  MK4435
(3) 823,
L0
   
  MK1201
(3) 823,
L0
  BE3302
(3) 823,
L0
   
  MK4435
(3) 823,
L0
  BE3301
(3) 823,
L0
   
  MK3304
(3) 823,
L0
  MK1201
(3) 823,
L0
   
  BE3302
(3) 823,
L0
  FI2001
(3) 823,
L0
   
  BE3301
(3) 823,
L0
  MK3304
(3) 823,
L0
   
    3410  FI2001
(3) 814,
L0
  FI2001
(3) 814,
L0
   
    3411(จว)  MG.421
(3) 821,
L0
  MK.417
(3) 821,
L0
   
  MK.417
(3) 821,
L0
  MK.435
(3) 821,
L0
   
  MK.305
(3) 821,
L0
  MG.421
(3) 821,
L0
   
  MK.307
(3) 827,
L0
  MK.201
(3) 827,
L0
   
  MK.201
(3) 827,
L0
  MK.305
(3) 821,
L0
   
  MK.308
(3) 821,
L0
  MK.307
(3) 827,
L0
   
  MK.435
(3) 821,
L0
  MK.308
(3) 821,
L0
   
    3413  MG.435
(3) 833,
L0
  MG.435
(3) 833,
L0
   
    3414  BE3301
(3) 855,
L0
  BE3301
(3) 855,
L0
   
    3507A  EE.347
(3) 810,
L0
  EE.320
(3) 810,
L0
 EE.338
(3) 10,
L0
   
        EE.338
(3) 810,
L0
   
    3507B  EE.438
(3) 810,
L0
     EE.233
(3) 810,
L0
   
    3508A  EE.227
(3) 10,
L0
          
  EE.227
(3) 810,
L0
          
    3602  MM3002
(3) 847,
L0
  MG.401
(3) 832,
L0
   
  AC.204
(3) 832,
L0
  MG.410
(3) 832,
L0
   
  MG.421
(3) 832,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
   
  MG.410
(3) 832,
L0
  MG.421
(3) 832,
L0
   
  MG.401
(3) 832,
L0
  FB.201
(3) 832,
L0
   
  FB.201
(3) 832,
L0
  AC.204
(3) 832,
L0
   
    3603  BE.301
(3) 810,
L0
  BE.301
(3) 810,
L0
   
  FB.201
(3) 810,
L0
  FB.201
(3) 810,
L0
   
    3604  MM4001
(3) 841,
L0
  MK.201
(3) 841,
L0
   
  MG.421
(3) 841,
L0
  AC.204
(3) 841,
L0
   
  MG.408
(3) 841,
L0
  BE3301
(3) 841,
L0
   
  MM4003
(3) 841,
L0
  MK1201
(3) 841,
L0
   
  MK1201
(3) 841,
L0
  FI2001
(3) 841,
L0
   
  MM4002
(3) 841,
L0
  MM4001
(3) 841,
L0
   
  AC.204
(3) 841,
L0
  MM4003
(3) 841,
L0
   
  MG.430
(3) 841,
L0
  MM4002
(3) 841,
L0
   
  FI2001
(3) 841,
L0
  MG.421
(3) 841,
L0
   
  BE3301
(3) 841,
L0
  MG.430
(3) 841,
L0
   
  MK.201
(3) 841,
L0
  MG.408
(3) 841,
L0
   
    3608  AC.312
(3) 817,
L0
  AC.413
(3) 817,
L0
   
  AC.310
(3) 817,
L0
  AC.412
(3) 817,
L0
   
  AC.413
(3) 817,
L0
  AC.312
(3) 817,
L0
   
  AC.411
(3) 817,
L0
  AC.411
(3) 817,
L0
   
  AC.412
(3) 817,
L0
  AC.310
(3) 817,
L0
   
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.315
(3) 817,
L0
   
  AC.315
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
   
    3811  ME.107
(3) 811,
L0
 ME.107
(3) 811,
L0
        
    3908  EEE.311
(1) 880,
L0
  EEE.314
(3) 880,
L0
        EEE.312
(3) 880,
L0

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต