เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 2
วัน  |ทุกวัน|อาทิตย์| จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2564  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จ.    2710      EE.225
(3) 10,
L0
  
    R21131  MD.402
(3) 10,
L0
      
    R21134      PR.424
(3) 11,
L0
 
    R21208  NU.2203
(3) 10,
L0
      
    R2206  LA3702
(3) 10,
L0
  LA.412
(2) 10,
L0
   
  LA.402
(3) 10,
L0
      
    R2211      GE1102
(3) 10,
L0
  
    R2212      IMG315
(3) 10,
L0
  
    R2303      FS.322
(3) 10,
L0
  
    R2315      IP.252
(3) 11,
L0
 
      PD.325
(3) 11,
L0
  
    R2337  AR.342
(3) 11,
L0
  AR.335
(2) 10,
L0
  
  AR.342
(3) 11,
L0
  AR.335
(2) 10,
L0
  
    R2338  VD.366
(3) 11,
L0
    
    R2339  FS.107
(2) 11,
L0
         
  FS.1104
(3) 11,
L0
        
   FS.107
(2) 11,
L0
       
    FS.1104
(3) 11,
L0
      
    R2340M   FS.338
(3) 11,
L0
 FS.338
(3) 11,
L0
  FS.338
(3) 11,
L0
  
    R2405  ID.402
(8) 11,
L0
  ID.402
(8) 11,
L0
 
  ID.413
(8) 11,
L0
  ID.413
(8) 11,
L0
 
    R2406      ID.341
(3) 10,
L0
  
    R2421       JP.304
(3) 11,
L0
 JP.304
(3) 11,
L0
 
       JP.345
(3) 11,
L0
 JP.345
(3) 11,
L0
 
    R2429  GE.135
(3) 10,
L0
  PY.103
(3) 10,
L0
  
  LB.208
(3) 10,
L0
      
  GEN507
(3) 10,
L0
      
    R2431M  PD.322
(4) 11,
L0
  PD.322
(4) 11,
L0
 
  IP.322
(4) 11,
L0
  IP.322
(4) 11,
L0
 
    R2432M  PD.424
(8) 11,
L0
  IP.424
(8) 11,
L0
 
  IP.424
(8) 11,
L0
  PD.424
(8) 11,
L0
 
    R2502  HR.402
(3) 10,
L0
  HR.301
(3) 10,
L0
  
    R2503  BI3308
(3) 10,
L0
  PY.303
(3) 10,
L0
  
  BI.308
(3) 10,
L0
      
    R2504      EN.304
(3) 11,
L0
 EN.304
(3) 11,
L0
 
      EN.3454
(3) 11,
L0
 EN.3454
(3) 11,
L0
 
    R2505   MM4012
(3) 10,
L0
  MG.421
(3) 10,
L0
  
      MG.421
(3) 10,
L0
  
      MM4021
(3) 10,
L0
  
    R2506  IEL332
(3) 11,
L0
  IEL235
(3) 11,
L0
 
  IEN446
(3) 10,
L0
      
    R2508  PS.111
(4) 11,
L0
      
  IHM311
(3) 10,
L0
      
    R2510  IHM231
(3) 11,
L0
    ME.305
(3) 10,
L0
  
  ME.305
(3) 710,
L0
      
    IHM231
(3) 11,
L0
      
    R2512  ME.417
(3) 10,
L0
  ME.405
(3) 10,
L0
  
    R2528      MK.308
(3) 10,
L0
  
      MK3308
(3) 10,
L0
  
    R2602  CS.223
(3) 10,
L0
  DTI001
(3) 10,
L0
  
    R2606  CS.413
(3) 310,
L0
      
    R2608   CS.322
(3) 11,
L0
  DTI224
(3) 11,
L0
  
   DTI224
(3) 11,
L0
  CS.322
(3) 11,
L0
  
    R2620  CT.309
(3) 10,
L0
      
    R2626        DB2202
(3) 11,
L0
 
    R2631M    BS.307
(3) 11,
L0
      
    R2633M   GEN308
(2) 11,
L0
   GEN308
(2) 31,
L0
  
    R2634M   GEN308
(2) 21,
L0
      
    R2636M    DB1202
(3) 11,
L0
   GEN308
(2) 41,
L0
  
    R2701  AL.331
(3) 11,
L0
      
    R2711A  GEN308
(2) 11,
L0
    GEN308
(2) 31,
L0
    
    R2715  MG.401
(3) 50,
L0
      
  MM4001
(3) 50,
L0
      
  MG.401
(3) 50,
L0
      
    R2716  GEN308
(2) 21,
L0
    GEN308
(2) 41,
L0
    
    R2721  TH.2004
(3) 10,
L0
  TH.2101
(3) 10,
L0
 
    R2725  TH.4004
(3) 10,
L0
      
    R2732  IMA200
(3) 10,
L0
  AL.329
(3) 10,
L0
  
  BA1102
(3) 10,
L0
      
  IMA201
(3) 10,
L0
      
    R2735M   GE.102
(2) 310,
L0
  DB2202
(3) 11,
L0
   
    R2736M  IBA454
(3) 10,
L0
  PS.211
(3) 11,
L0
   
  IAV220
(3) 10,
L0
      
    R2814  AL.451
(3) 10,
L0
  AL.451
(3) 20,
L0
  
    R2820  GE.141
(2) 30,
L0
 GE.144
(2) 10,
L0
  GEN203
(3) 10,
L0
  
  GEN306
(2) 30,
L0
 GE.144
(2) 10,
L0
      
    R2821    GE.141
(2) 40,
L0
  GEN101
(3) 20,
L0
  
    R2822  GE.110
(3) 80,
L0
  GE.110
(3) 90,
L0
  
    R2826  GE.214
(3) 30,
L0
  GE.214
(3) 60,
L0
  
    R2827  ES.304
(1) 1,
L0
  ES.304
(1) 2,
L0
  
    R2828  GEN102
(3) 30,
L0
  GEN102
(3) 40,
L0
  
    R2829  IGE112
(3) 10,
L0
  GE1504
(3) 10,
L0
  
  IGE102
(3) 10,
L0
  IGE204
(3) 10,
L0
  
  GE1502
(3) 10,
L0
  IGE114
(3) 10,
L0
  
    R2830  PS.110
(4) 11,
L0
  PS.210
(3) 11,
L0
   
    R2831  IEN222
(3) 10,
L0
  BE.302
(3) 50,
L0
  
  IEL209
(3) 10,
L0
  BE3302
(3) 50,
L0
  
    R2833  BS.307
(3) 11,
L0
 GEN303
(2) 10,
L0
 GEN303
(2) 20,
L0
    
    R2834  BE.302
(3) 30,
L0
  IEN329
(3) 10,
L0
  
  BE3302
(3) 30,
L0
  IEL316
(3) 10,
L0
  
    R2835  DB1202
(3) 11,
L0
 GEN405
(2) 10,
L0
 GEN405
(2) 20,
L0
    
    R2836  AC.414
(3) 10,
L0
      
  AC4014
(3) 10,
L0
      
    R2837  AC3007
(3) 11,
L0
 AC.307
(3) 11,
L0
      
  AC.307
(3) 11,
L0
 AC3007
(3) 11,
L0
      
    R2841  AL.479
(2) 11,
L0
  AL.479
(2) 21,
L0
  
    R2842M  ME.202
(3) 10,
L0
  ME.310
(3) 10,
L0
  
    R2844M  BE.302
(3) 40,
L0
  BE.302
(3) 60,
L0
  
  BE3302
(3) 40,
L0
  BE3302
(3) 60,
L0
  
    R2845M   MG.430
(3) 10,
L0
      
    R2847M  IHM411
(3) 11,
L0
 IHM411
(3) 11,
L0
  GE.152
(1) 301,
L0
   
    R2853M      TH.1000
(0) 10,
L0
 
    R2901  GE.107
(3) 10,
L0
  GE.109
(3) 10,
L0
  
    R2902  SR.313
(3) 10,
L0
  SR.317
(3) 10,
L0
  
  HA.325
(3) 10,
L0
  HA.432
(3) 10,
L0
  
    R2903  GE.121
(3) 20,
L0
  SR.202
(3) 10,
L0
  
  GEN401
(3) 20,
L0
      
    R2904  GEN501
(3) 30,
L0
  GEN501
(3) 50,
L0
  
    R2905  GEN501
(3) 40,
L0
      
    R2906   MK3309
(3) 10,
L0
      
   MK.309
(3) 10,
L0
      
    R2907  GEN105
(3) 30,
L0
  GEN105
(3) 40,
L0
  
    R2911  GE.131
(3) 40,
L0
  GE.131
(3) 50,
L0
  
    R2912  EC.201
(3) 10,
L0
      
  EC2003
(3) 10,
L0
      
    R2916  AC1000
(3) 11,
L0
 AC1000
(3) 11,
L0
 LA.214
(3) 20,
L0
  
      LA2014
(3) 20,
L0
  
    R2917  LA2014
(3) 10,
L0
  AC1000
(3) 31,
L0
 AC.100
(3) 31,
L0
  
  LA.214
(3) 10,
L0
  AC.100
(3) 31,
L0
 AC1000
(3) 31,
L0
  
    R2925  AC3015
(3) 10,
L0
   MM3002
(3) 20,
L0
  
  AC3015
(3) 10,
L0
      
  AC.315
(3) 10,
L0
      
    R2926  GE.123
(3) 50,
L0
  GE.123
(3) 60,
L0
  
    R2927  MM4001
(3) 20,
L0
      
  MG.401
(3) 20,
L0
      
    R2931M  PR.427
(3) 10,
L0
  AD.300
(3) 10,
L0
  
      AD.316
(3) 10,
L0
  
    R2932M  TM.213
(3) 10,
L0
      
    R3902  SS.104
(3) 10,
L0
  SS.104
(3) 20,
L0
  
    R3903  SS.223
(2) 11,
L0
 SS.223
(2) 11,
L0
  SS.223
(2) 21,
L0
 IGE421
(1) 21,
L0
  
      IGE421
(1) 21,
L0
 SS.312
(3) 21,
L0
  
      SS.312
(3) 21,
L0
 SS.223
(2) 21,
L0
  
    R3910      SS.334
(3) 11,
L0
 SS.334
(3) 11,
L0
 
    R4104      CE.212
(1) 1,
L0
  
    R4106A  CE.211
(3) 10,
L0
      
    R4208  PS.110
(4) 711,
L0
  IE.211
(3) 710,
L0
  
    R4211  PS.210
(3) 11,
L0
  PS.110
(4) 11,
L0
  
    R4212  PS.211
(3) 11,
L0
  PS.111
(4) 11,
L0
  
 
อ.
 
 
-
 
          
 
พ.
 
 
-
 
          
 
พฤ.
 
 
-
 
          
 
ศ.
 
 
-
 
          

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต