เมนูหลัก

ตารางการใช้ห้อง
วิทยาเขต พัฒนาการ อาคาร 3
วัน  |ทุกวัน| อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  13/12/2564 - 19/12/2564 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:00
 
จ.
 
 
-
 
           
 
อ.
 
 
-
 
           
 
พ.
 
 
-
 
           
 
พฤ.
 
 
-
 
           
 
ศ.
 
 
-
 
           
อา.    3405  AC.312
(3) 814,
L0
  AC.312
(3) 814,
L0
 
  MA.201
(3) 814,
L0
  MA.201
(3) 814,
L0
 
    3406  MK.307
(3) 820,
L0
  MG.421
(3) 820,
L0
 
  HR.301
(3) 820,
L0
  MK.304
(3) 820,
L0
 
  MG.421
(3) 820,
L0
  HR.301
(3) 820,
L0
 
  BE.301
(3) 820,
L0
  MK.307
(3) 820,
L0
 
  BE.301
(3) 847,
L0
  MK.435
(3) 820,
L0
 
  MK.304
(3) 820,
L0
  MK.416
(3) 820,
L0
 
  BE.301
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
 
  MK.416
(3) 820,
L0
  MK.417
(3) 820,
L0
 
  MK.417
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 847,
L0
 
  MK.435
(3) 820,
L0
  BE.301
(3) 820,
L0
 
    3407  BS.303
(3) 858,
L0
  BS.303
(3) 858,
L0
 
  BS.406
(3) 858,
L0
  BS.306
(3) 858,
L0
 
  BS.306
(3) 858,
L0
       
    3409  MK.435
(3) 828,
L0
  MK.417
(3) 828,
L0
 
  MK.308
(3) 828,
L0
  MK.435
(3) 828,
L0
 
  MG.421
(3) 828,
L0
  MK.308
(3) 828,
L0
 
  MK.417
(3) 828,
L0
  MG.421
(3) 828,
L0
 
  MK.417
(3) 828,
L0
  MK.417
(3) 828,
L0
 
    3411(จว)  AC.204
(3) 821,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
 
  MK.416
(3) 821,
L0
  FB.201
(3) 821,
L0
 
  FB.201
(3) 821,
L0
  AC.204
(3) 821,
L0
 
  MK.307
(3) 821,
L0
  HR.301
(3) 821,
L0
 
  MK.416
(3) 821,
L0
  MK.304
(3) 821,
L0
 
  MK.305
(3) 821,
L0
  MK.305
(3) 821,
L0
 
  MK.304
(3) 821,
L0
  MK.416
(3) 821,
L0
 
  HR.301
(3) 821,
L0
  MK.307
(3) 821,
L0
 
    3412  AC.204
(3) 851,
L0
  AC.204
(3) 851,
L0
 
    3413  MG.401
(3) 845,
L0
  MK.201
(3) 845,
L0
 
  MK.201
(3) 845,
L0
  AC.204
(3) 845,
L0
 
  AC.204
(3) 845,
L0
  MG.410
(3) 845,
L0
 
  MG.435
(3) 833,
L0
  MG.401
(3) 845,
L0
 
  MG.407
(3) 845,
L0
  MG.435
(3) 833,
L0
 
  MG.410
(3) 845,
L0
  MG.407
(3) 845,
L0
 
    3414  BS.306
(3) 855,
L0
  BS.306
(3) 855,
L0
 
    3507A  EE.431
(3) 10,
L0
  EE.349
(3) 810,
L0
    
  EE.431
(3) 810,
L0
        
    3508A        ME.217
(3) 810,
L0
 
    3508B        IE.211
(3) 810,
L0
 
    3601C  MK.201
(3) 847,
L0
  MK.201
(3) 847,
L0
 
  MG.310
(3) 847,
L0
  MG.436
(3) 847,
L0
 
  MG.319
(3) 847,
L0
  MG.319
(3) 847,
L0
 
  MG.436
(3) 847,
L0
  MG.310
(3) 847,
L0
 
    3602  MG.435
(3) 847,
L0
  AC.204
(3) 832,
L0
 
  MM3002
(3) 847,
L0
  MG.316
(3) 832,
L0
 
  AC.204
(3) 832,
L0
  FB.201
(3) 832,
L0
 
  FB.201
(3) 832,
L0
  MG.408
(3) 832,
L0
 
  MG.401
(3) 841,
L0
  MG.401
(3) 841,
L0
 
  MG.310
(3) 841,
L0
  MG.435
(3) 847,
L0
 
  MG.316
(3) 832,
L0
  MG.410
(3) 832,
L0
 
  MG.408
(3) 832,
L0
  MG.420
(3) 832,
L0
 
  MG.410
(3) 832,
L0
  MG.310
(3) 841,
L0
 
  MG.420
(3) 832,
L0
  MG.430
(3) 832,
L0
 
  MG.430
(3) 832,
L0
  MM3002
(3) 847,
L0
 
    3603  BE.301
(3) 810,
L0
  BE.301
(3) 810,
L0
 
    3604  MG.407
(3) 830,
L0
  MK.201
(3) 841,
L0
 
  MG.436
(3) 841,
L0
  MG.319
(3) 830,
L0
 
  MG.420
(3) 830,
L0
  MG.407
(3) 830,
L0
 
  MK.201
(3) 841,
L0
  MG.436
(3) 841,
L0
 
  MG.319
(3) 830,
L0
  MG.420
(3) 830,
L0
 
    3608  AC.402
(3) 817,
L0
  MA.201
(3) 817,
L0
 
  MA.201
(3) 817,
L0
  AC.309
(3) 817,
L0
 
  AC.306
(3) 817,
L0
  AC.307
(3) 817,
L0
 
  AC.307
(3) 817,
L0
  AC.412
(3) 817,
L0
 
  AC.311
(3) 817,
L0
  BE.301
(3) 817,
L0
 
  AC.312
(3) 817,
L0
  AC.402
(3) 817,
L0
 
  AC.309
(3) 817,
L0
  AC.311
(3) 817,
L0
 
  AC.412
(3) 817,
L0
  AC.421
(3) 817,
L0
 
  AC.406
(3) 817,
L0
  AC.306
(3) 817,
L0
 
  AC.421
(3) 817,
L0
  AC.431
(3) 817,
L0
 
  AC.431
(3) 817,
L0
  AC.312
(3) 817,
L0
 
  BE.301
(3) 817,
L0
  AC.406
(3) 817,
L0
 
    3705   CT.102
(3) 811,
L0
        

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา

L0 = ไม่กำหนด
L1 = วุฒิบัตร/ประกาศนียบัตร หลักสูตรระยะสั้น
L2 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคปกติ
L3 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 2 ปี / ภาคสมทบ
L4 = ปริญญาตรี 4 ปี และ มากกว่า 4 ปี / ภาคปกติ
L5 = ปริญญาตรี 4 ปี / ภาคสมทบ
L6 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคปกติ
L7 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง 3 ปี / ภาคสมทบ
L8 = ปริญญาโท
L9 = ปริญญาเอก
L10 = ระบบคลังหน่วยกิต
  
KBU | AdmissionsOnline | ห้องสมุดออนไลน์ | กองทุนกู้ยืม | กยศ. | สกอ. | สมศ. | Vision Net Co.Ltd. | 
Powered by Vision Net, 1995 - 2011   โครงการปรับปรุงระบบบริการการศึกษา เป็นกิจกรรมภายใต้แผนบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต